Wida dra gsi am:05.02.2022 15:18:44
Zruck zue d Alemannische Bibel (Markgräflerland Eschbach)

S ZWEITE BUECH VU D KENIG

S´1. Kapitel

Rich Israel: Ahasja un dr Prophet Elia

1,1 S falle aba d (a) Moabita ab vu Israel, nohch däm Ahab tot war. (b) 1,2 Un Ahasja flegt durch des Gitta in sinem Obagmach in Samaria un wird krank. Un na(er) schickt Laufbursche(Bote) un sait zue nene: (a) Gehn hi un bfroge Baal-Sebub, d Gott vu Ekron, ob i(ich) vu der Kranket gsund wir. 1,3 Aba dr Engel vum HERRN schwätzt mit Elia, däm Tischbiter: Loss gang däm Laufbursch(Bote) vum Kenig vu Samaria entgegä un sag zue nene: (a) Isch denn etze kei Gott in Israel, daß ihr higehn, Baal-Sebub z bfroge, d Gott vu Ekron? 1,4 Drum sait dr HERR: Dü sollsch nimi vum Bett rabkumme, uf des dü dich glegt hesch, sundern sollsch des Todes schterbe. Un Elia goht. 1,5 Un wo de Laufbursche(Bote) zuem Kenig zurückkume, sait da(er) zue nene: Wurum kumme ihr zruck? 1,6 Sie sage zue nem: S isch ä Ma uffe kumme uns(us) entgegä un sait zue uns(us): Gehn wida hi zuem Kenig, der wo äich gschickt het, un sage zue nem: Des sait dr HERR: Isch denn kei Gott in Israel, daß dü hischicksch, Baal-Sebub zue bfroge, d Gott vu Ekron? Drum sollsch dü nimi rabkumme vum Bett, uf des dü dich glegt hesch, sundern sollsch des Todes schterbe. 1,7 Er sait zue nene: Vu wela Art war denn sella Ma, wo äich troffe het un des zue äich gsait het? 1,8 Sie sage zue nem: Er het (a) langes Hoor un ä (b) Ledergurt um sini Lende. Er aba sait: S isch Elia, dr Tischbiter.

1,9 Un dr Kenig schickt zue Elia ä Hauptma iba fuchzig samt sinene fuchzig Männa. Un wo sella zue nem nufkumme isch, lueg, do hockt da(er) obe uf däm Berg. Er aba sait zue nem: Dü Ma Gottes, dr Kenig sait: Dü sollsch rabkumme! 1,10 Elia git däm Hauptma iba fuchzig zantwort: Bin ich ä Ma Gottes, (a) (b) so fall Fiir vum Himmel un frisst dich un dini fuchzig Männa. Do flegt Fiir vum Himmel un frißt nen un sini fuchzig Männa. 1,11 Un dr Kenig schickt nomol ä andere Hauptma iba fuchzig zue nem samt sinene fuchzig Männa. Sella kummt zue nem nuf un sait zue nem: Dü Ma Gottes, so sait´s dr Kenig: Kumm schnell rab! 1,12 Elia git zantwort: Bin ich ä Ma Gottes, so fall Fiir vum Himmel un frisst dich un dini fuchzig Männa. Do flegt des Fiir Gottes vum Himmel un frißt nen un sini fuchzig Männa. 1,13 Do schickt dr Kenig nomol d dritte Hauptma iba fuchzig samt sinene fuchzig Männa. Wo der zue nem nufkumme isch, buckt da(er) sini Knüü vor Elia un fleht nen a un sait zue nem: Dü Ma Gottes, loß mi Läbä un des Läbä dina Knecht, der fuchzig, vor dir ebis gelte! 1,14 Lueg, Fiir isch vum Himmel gfalle un het di erschte zwei Hauptlit iba fuchzig mit ihre fuchzig Männa gfrässä; etze aba loß mi Läbä ebis gelte vor dir. 1,15 Do sait dr Engel vum HERRN zue Elia: Gang mit nem nab un fircht di nit vor nem! Un na(er) macht sich uf un goht mit nem nab zuem Kenig. 1,16 Un na(er) sait zue nem: Des sait dr HERR: Wel dü Laufbursche(Bote) higschickt hesch un hesch Baal-Sebub bfroge losse, d Gott vu Ekron, als wär kei Gott in Israel, däm si Wort ma froge kennt, so sollsch dü vum Bett nimi rabkumme, uf des dü dich glegt hesch, sundern sollsch des Todes schterbe.

1,17 So schtirbt Ahasja nohch rem Wort vum HERRN, des Elia gsait het. Un Joram wird Kenig an vu sinere Schtatt im zweite Johr Jorams, däm Bue(Suhn) Joschafats, däm Kenig vu Juda; denn Ahasja het kei Bue(Suhn). 1,18 Was aba noh me vu Ahasja z sage isch, was sa(er) doe het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik vu d Kenig vu Israel.


S´2. Kapitel

Elia wird vufrachtet ( entruckt ), un Elisa tritt sini Nohchfolge a

2,1 Wo aba dr HERR Elia im Wetta gen Himmel hole wott, gehn Elia un Elisa vu Gilgal wäg. 2,2 Un Elia sait zue Elisa: Blieb dü do, denn dr HERR het mi nohch Bethel gschickt. Elisa aba sait: So weh dr HERR läbt un dü läbsch: i(ich) vulosst di nit. Un wo sie nab nohch Bethel kumme, 2,3 gehn de Prophetejinger, de in Bethel ware, üsä zue Elisa un sage zue nem: Weisch dü au, daß dr HERR hiit di Herr vu dir wägnähme wird? Er aba sait: Au i(ich) wiß ses wohl; schwige sin lies (schtill). 2,4 Un Elia sait zue nem: Elisa, blieb dü do, denn dr HERR het mi nohch Jericho gschickt. Er aba sait: So weh dr HERR läbt un dü läbsch: i(ich) vulosst di nit. Un wo sie nohch Jericho kumme, 2,5 kumme de Prophetejinger, de in Jericho ware, zue Elisa un sage zue nem: Weisch dü au, daß dr HERR hiit di Herr vu dir wägnähme wird? Er aba sait: Au i(ich) wiß s wohl; schwige sin lies (schtill). 2,6 Un Elia sait zue nem: Blieb dü do, denn dr HERR het mi an d Jordan gschickt. Er aba sait: So weh dr HERR läbt un dü läbsch: i(ich) vulosst di nit. Un s gehn beidi mitänanda. 2,7 Un fuchzig vu d Prophetejinger gehn hi sin vu wietem gschtande; aba de beidi sin am Jordan gschtande. 2,8 Do nimmt Elia si Mandel un wickelt nen zsämme un schlat ins Wassa; des deilt sich nohch beide Site, so daß beidi (a) (b) uf trockenem Boden iberigehn. 2,9 Un wo sie ribakume, sait Elia zue Elisa: Bitt, was ich dir doe soll, bvor ich vu dir gnumme wir. Elisa sait: Daß ma(mir) (a) zwei Adeil vu dinem Geischt zuefallt (ge wird). 2,10 Er sait: Dü hesch Schweres erbete. Doch wenn dü mich säh wirsch, we ich vu dir gnumme wir, so wird's bassiere; wenn nit, so wird's nit si. 2,11 Un wo sie mitänanda gehn un schwätze, lueg, do kummt ä feurige Karre mit feurige Ross, de schiede beidi vuänanda. Un Elia fahrt im Wetta gen Himmel. (a) 2,12 Elisa aba sieht´s un brellt: (a) (b) Vada (Babbe), Vada (Babbe), dü Karre Israels un si Gschpann! un sieht nen nimi. Do hebt(langt) da(er) sini Kleida, vuriß sie in zwei Schtickli 2,13 un hebt d Mandel uf, der wo Elia flege lo het, un kehrt um un kummt wida an´s Ufa vum Jordan. 2,14 Un na(er) nimmt d Mandel, der wo Elia flege lo het, un schlat ins Wassa un sait: Wo isch etze d HERR, dr Gott Elias? un schlat ins Wassa. Do deilt´s sich nohch beide Site, un Elisa goht durch. 2,15 Un wo des de Prophetejinger sähn, de gegeiba bi Jericho ware, sage sie: Dr Geischt Elias rueht uf Elisa, un sie gehn nem entgegä un flege vor nem ane uf d Bode 2,16 un sage zue nem: Lueg, s sin unda dine Knecht fuchzig schtarki Männa (Manne), de loß go un di Herr sueche. Vielliecht het nen dr Geischt des HERRN gnumme un uf irgendei Berg odr in irgendei Dal gworfe. Er aba sait: Len sie nit go! 2,17 Aba sie netige nen, bis sa(er) nohchgit un sait: Len sie higo! Un sie schickte hi fuchzig Männa (Manne), un de suechte Elia dräi Däg; aba sie find nen nit. 2,18 Un sie kumme zue Elisa zruck, wo na(er) noh in Jericho war, un na(er) sait zue nene: Ha i(ich) äich nit gsait, ihr sollt nit higo?

Elisa macht ä Quelle gsund un schtroft de schpottende Bebli

2,19 Un de Männa (Manne) vu d Schtadt sage zue Elisa: Lueg, s isch guet huuse in der Schtadt, we mi Herr sieht; aba s isch beses Wassa, un s macht unfruchtbar. 2,20 Er sait: Hole ma(mir) her ä näji(naii) Schale un den Salz inä! Un sie bringe's nem. 2,21 Do goht da(er) üsä zue d Wasserquelle un wirft des Salz inä un sait: Des sait dr HERR: Ich ha des Wassa gsund gmacht; s soll etze nit Tod noh Unfruchtbarkeit vu nem kumme. 2,22 So wird des Wassa gsund bis uf dän Dag nohch rem Wort Elisas, des er sait.

2,23 Un na(er) goht nuf nohch Bethel. Un wo na(er) d Wäg higange isch, kumme kleini Bebli zue d Schtadt üsä un vuschpotte nen un sage zue nem: Klatzkopf, kumm uffe! Klatzkopf, kumm uffe! 2,24 Un na(er) drillt sich um, un wo na(er) sie sieht, vufluechti er sie im Name vum HERRN. Do kumme zwei Bäre üs däm Wald un vurisse zweievierzig vu d Kinda. 2,25 Vu do goht da(er) uf d Berg Karmel un kehrt vu do nohch Samaria zruck.


S´3. Kapitel

Rich Israel: Jorams Kreg gege d Moabita un Elisas Hilfe

3,1 Joram, d Bue(Suhn) Ahabs, wird Kenig iba Israel zue Samaria im achtzehnte Johr Joschafats, däm Kenig vu Juda, un regiert zwöelf Johr. 3,2 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt, doch nit we si Vada (Babbe) un sini Muetter. Denn na(er) entfernt des (a) Schteimol Baals, des si Vada (Babbe) het mache losse; 3,3 aba na(er) bliebt hänge (a) an d Sinde Jerobeams, däm Bue(Suhn) Nebats, der wo Israel sindige gmacht het, un het nit dvu ab glo.

3,4 Mescha aba, d Kenig vu d Moabita, het vieli Schof besäße un het däm Kenig vu Israel Wulle z abzgeh vu hundatduusig Lämma un vu hundatduusig Widder. 3,5 Wo aba Ahab tot war, fallt d Kenig vu d Moabita ab vum Kenig vu Israel. 3,6 Un drno zeht d Kenig Joram üs vu Samaria un bot ganz Israel uf 3,7 un schickt hi zue Joschafat, däm Kenig vu Juda, un het nem sage lo: Dr Kenig vu d Moabita isch vu ma(mir) abgfalle; kumm mit ma(mir), um gege d Moabita z kämpfe! Er sait: I(Ich) will kumme; (a) i(ich) bi we dü, un mi Volk we di Volk, un mini Ross we dini Ross. 3,8 Un Joram sait: Welle Wäg wen ma(mir) nufzeh? Joschafat sait: D Wäg durch d Wüschte Edom. 3,9 So zehn hi dr Kenig vu Israel, dr Kenig vu Juda un dr Kenig vu Edom. Un wo sie siebä Däg wiet zoge ware, het des Heer un d Viecha, de bi nene ware, kei Wassa. 3,10 Do sait dr Kenig vu Israel: O mai! Dr HERR het de dräi Kenig hergruefe, um sie in de Händ(Pfode) vu d Moabita z ge! 3,11 Joschafat aba sait: (a) Isch kei Prophet vum HERRN do, dmit ma(mir) d HERRN durch nen bfroge? Do git eina unda d Männa (Manne) vum Kenig vu Israel antwort un sait: Do isch (b) Elisa, d Bue(Suhn) Schafats, der wo Elia Wassa uf d Händ(Pfode) goße het. 3,12 Joschafat sait: Des HERRN Wort isch bi nem. So zehm zue nem nab dr Kenig vu Israel un Joschafat un dr Kenig vu Edom. 3,13 Elisa aba sait zuem Kenig vu Israel: Was ha i(ich) mit dir zue schaffe? Gang hi zue d Prophete vu dinem Vada (Babbe) un zue d Prophete dinere Muetter! D Kenig vu Israel sait zue nem: Nit doch! Denn dr HERR het de dräi Kenig hergruefe, um sie in de Händ(Pfode) vu d Moabita z ge. 3,14 Elisa sait: (a) So wohr dr HERR Zebaoth läbt, vor dem i(ich) schtand: wenn i(ich) nit Joschafat, d Kenig vu Juda, ehrte, i(ich) wott di nit aluege noh achte. 3,15 So hole ma(mir) etze ä Schpielmann! Un wo dr Schpielmann uf d Siite schpielt, kummt d Hand vum HERRN uf Elisa, (a) 3,16 un na(er) sait: Des sait dr HERR: Mache do un do Gruebene in däm Dal. 3,17 Denn des sait dr HERR: Ihr wäre nit Wind noh Rägä säh trozdäm soll des Dal voll Wassa wäre, daß ihr un äicha Heer un äichi Viecha trinke kennt. 3,18 Un des isch noh ä Gringes vor rem HERRN; er wird au d Moabita in äiri Händ(Pfode) ge, 3,19 so daß ihr wescht mache den alli feschte Schtädt un alli üserwählte Schtädt un fälle alli guete Baim un vuschtopfe alli Wassabrunne un alli guete Äcker mit Schtei (Wackes) vuderbe. 3,20 Aba am nägschte Morge, zue dr Ziit, do ma (a) Schpeiseopfa opfart, lueg, do kummt Wassa vu Edom her un fillt des Land mit Wassa.

3,21 Wo aba alli Moabita ghärt hän , daß de Kenig rufzoge sin, um gege sie z kämpfe, ruefe sie alli uf, de zuem Rischte (Kreg) alt gnoe un driba ware, un schtelle sich an dr Grenze uf. 3,22 Un wo sie sich freh am Morge ufmache un d Sunne ufgoht iba däm Wassa, schien d Moabiter des Wasa in dr Ferni rot z si we Bluet. 3,23 Un sie sage: Des isch Bluet! De Kenig hän sich mit däm Schwert umbrocht, un eina wird d andere erschlage ha. Ha, Moab, mach di etze uf a d Beute! 3,24 Aba wo sie zuem Laga Israel kumme, macht sich Israel uf un schlat de Moabita, un sie haue ab vor rene. Aba Israel jagt tene nohch un schlat Moab. 3,25 D Schtädt zerschtere sie, un jeda wirft ä Schtei (Wackes) uf alli guete Äckere, un sie mache sie voll dvu un vuschtopfte alli Wassabrunne un fälle alli guete Baim, bis nur Kir-Heres ibrigbliebt. Aba d Schleuderer umzingle d Schtadt un schesse uf sie. 3,26 Wo aba dr Kenig vu d Moabita sieht, daß nem d Kampf z schtark wird, nimmt da(er) siebehundat Mann mit sich, de des Schwert fihre, um bim Kenig vu Edom durchzbreche; aba sie kenne's nit. 3,27 Do nimmt da(er) si erschtgeborene Bue(Suhn), der an sinere Schtatt Kenig wäre soll, un opfat nen zuem Brandopfa uf d Muure. Do kummt ä großi Wuet iba Israel, so daß sie vu nem abzoge sin un in ihr Land zruckkehre.


S´4. Kapitel

Elisa vumehrt des El vu na Witwe

4,1 Un s brellt ä Wieb unda d Wieba vu d Prophetejinger zue Elisa un sait: Di Knecht, mi Ma, isch gschtorbe; un dü weisch jo, daß di Knecht d HERRN gfirchtet het. (a) (b) Etze kummt dr Schuldherr un will mini beide Kinda nähmä zue (c) leibeigene Knecht. 4,2 Elisa sait zue ihre: Was soll i(ich) dir doe? Sag ma(mir), was hesch dü im Huus? Sie sait: Dini Magd het nigs im Huus als ä (a) Elkrueg. 4,3 Er sait: Gang hi un erbitt druße vu alle dine Nochbare läri Tepf, aba nit z wenig, 4,4 un gang ins Huus un schleß Dire hinda dir un dine Sehn zue un gieß in alli Tepf; un wenn dü sie gfillt hesch, so schtell sie uf d site. 4,5 Sie goht hi un doet´s so un schleßt Dire hinda sich un ihre Sehn zue; de bringe ihr de Tepf her(ra), un sie gißt ii. 4,6 Un wo de Tepf voll ware, sait sie zue ihrem Bue(Suhn): Läng ma(mir) noh ä Gfäß her! Er sait zue ihre: S isch kei Gfäß me do. Do schtopt des El. 4,7 Un sie goht hi un het´s däm Ma Gottes gsait. Er sait: Gang hi, vukauft des El un bezahle di Schuldherr; dü aba un dini Buebä(Sühn), nähre äich vum ibrige.

Elisa vuheißt dr Schunemiterin ä Bue(Suhn) un gweckt des tote Kind

4,8 Un s isch eines Dages bassiert, daß Elisa nohch (a) Schunem goht. Dert war ä riches Wieb; de netigt nen, daß sa(er) bi ihr ißt. Un sooft da(er) dert durchkume isch, kehrt da(er) bi ihre ii un ißt bi ihre. 4,9 Un sie sait zue ihrem Ma: Lueg, i(ich) merk, daß der Ma Gottes heilig isch, der wo imma do durchkummt. 4,10 Loß uns(us) nem ä kleini Kamma obe mache un Bett, Disch, Schtuehl un Laichta hinschtelle, dmit da(er) dert ikehre ka, wenn na(er) zue uns(us) kummt.

4,11 Un s isch eines Dages bassiert, daß Elisa dert ikehrt isch un sich obe in de Kamma legt un drin schloft. 4,12 Dnohch sait da(er) zue sinem Dena Gehasi: Ruef de Schunemiterin! Un wo Gehasi sie reft, kummt sie vor ren. 4,13 Elisa aba het zue Gehasi gsait: Sag ihr: Lueg, dü hesch uns(us) all dän Denscht doe; was soll i(ich) dir doe? Bruuchsch dü Fiirschprach bim Kenig odr bim Feldhauptma? Sie sait: I(Ich) wohn sicha unda mine Lit. 4,14 Elisa sait: Was soll i(ich) dir dann(dnoh) doe? Gehasi sait: Ach, sie het kei Bue(Suhn), un ihr Ma isch alt. 4,15 Er sait: Ruef sie her! Un wo na(er) sie reft, kummt sie in d Dire. 4,16 Un na(er) sait: (a) Um de Ziit ibas Johr sollsch dü ä Bue(Suhn) herze. Sie sait: Ach nit, mi Herr, dü Ma Gottes! Täusch dini Magd nit! 4,17 Un des Wieb ward schwanga un gebar ä Bue(Suhn) um dieselbe Ziit ibas Johr, we ihr Elisa zuegsait het.

4,18 Wo aba des Kind groß wird, kummts, daß ses üsä zue sinem Vada (Babbe) zue d Schnitter goht 4,19 un sait zue sinem Vada (Babbe): O mi Kopf, mi Kopf! Er sait zue nem Knecht: Bring nen zue sinere Muetter! 4,20 Un sella nimmt nen un bringt nen inä zue sinere Muetter, un sie het nen uf ihrem Schoß bis zuem Mittag; do schtirbt s(er). 4,21 Un sie goht nuf un legt nen ufs Bett vum Ma Gottes, schleßt zue un goht üsä 4,22 un reft ihr Ma un sait: Schicke ma(mir) ä Knecht un ä Eselin; i(ich) will schnell zuem Ma Gottes un bald zuruckkumme. 4,23 Er sait: Wurum willsch dü zue nem? Isch doch hiit nit Näimond noh Sabbat. Sie sait: Loß ses guet si! 4,24 Un sie sattelt d Eselin un sait zuem Knecht: Trieb a un halt mi nit uf bim Ritte, bis ich dir's sag! 4,25 So zeht sie hi un kummt zuem Ma Gottes (a) uf d Berg Karmel. Wo aba dr Ma Gottes sie kumme sieht, sait da(er) zue sinem Dena Gehasi: Lueg, de Schunemiterin isch do! 4,26 So lauf ihr etze entgegä un frog sie, ob´s ihr, ihrem Ma un ihrem Bue(Suhn) guet goht. Sie sait: Guet! 4,27 Wo sie aba zuem Ma Gottes uf d Berg kummt, umkrallt sie sini Feß; Gehasi aba kummt dzue, um sie wägzschtoße. Aba d Ma Gottes sait: Loß sie, denn ihri Seele isch trurig, un dr HERR het ma(mir)'s vuborge un nit kundgmacht! 4,28 Sie sait: Wenn hab ich ä Bue(Suhn) erbete vu minem Herrn? (a) Ha i(ich) nit gsait, dü solltscht mi nit täusche? 4,29 Er sait zue Gehasi: Girt dini Lende un nimm mi Bengel(Schtäckä) in dini Hand un gang hi, un wenn dir öbber (ebber) begegnet, so (a) greß nen nit, un greßt di öbber (ebber), so dank nem nit, un lege mi Bengel(Schtäckä) uf des Bebli si Agsicht. 4,30 Aba de Muetter vum Bebli sait: So weh dr HERR läbt un so weh dü läbsch: ich loss nit vu dir ab! Do macht da(er) sich uf un goht ihre nohch. 4,31 Gehasi aba goht vor rene hi un legt d Bengel(Schtäckä) däm Bebli ufs Agsicht: do war aba keini Schtimm un kei Empfinde. Un na(er) goht zruck Elisa entgegä un het nem gsait: Des Bebli isch nit ufgwacht. 4,32 Un wo Elisa ins Huus kummt, lueg, do lit des Bebli tot uf sinem Bett. 4,33 Un na(er) goht inä un schleßt de Dire hinda sich zue un (a) bätet zue däm HERRN 4,34 un schtiegt ufs Bett un (a) legt sich uf des Kind un legt si Muul (Gosch) uf des Kind Muul (Gosch) un sini Auge uf däm sini Auge un sini Händ(Pfode) uf däm sini Händ(Pfode) un breitet sich so iba nen üs; do wird d Lyb vum Kind warm. 4,35 Er aba schtoht wida uf un goht im Huus eimol doane un dohi un schtiegt wida ufs Bett un breitet sich iba nen üs. Do schnudert des Bebli siebemol; dnohch doet des Bebli sini Auge uf. 4,36 Un Elisa reft Gehasi un sait: Ruef de Schunemiterin! Un wo na(er) sie reft, kummt sie inä zue nem. Er sait: (a) (b) Do, nimm di Bue(Suhn)! 4,37 Do kummt sie un flegt vor sini Feß un buckt sich uf d Bode un nimmt ihr Bue(Suhn) un goht üsä.

Elisa macht schädliches Ässä gsund un fittert (git z ässä) vieli mit zwanzig Brot

4,38 Wo aba Elisa wida nohch Gilgal kummt, war Hungasnot im Land. Un wo de Prophetejinger vor rem hocke, sait da(er) zue sinem Dena: Hock ä große Hafe uf un koch ä Gmes fir de Prophetejinger! 4,39 Do goht eina ufs Feld, um Kruut z sammle, un findet ä Rankegwächs un pfliickt´s in si Häß(Kleid) voll mit wilde Gurke. Un wo na(er) kummt, schniedets er's in d Hafe zuem Gmes - sie kenne's aba nit - 4,40 un legt´s d Männa (Manne) zuem Ässä vor. Wo sie etze vum Gmes ässä, brellä sie un sage: O Mann Gottes, dr Tod isch im Topf! Denn sie kenne's nit ässä. 4,41 Er aba sait: Hole Mehl her! Un na(er) doet's in d Hafe un sait: Lege´s d Lit vor, daß sie ässä! Do war nigs Beses me in däm Hafe.

4,42 S kummt aba ä Ma vu Baal- Schalischa un bringt däm Ma Gottes Erstlingsbrot, nämlich zwanzig Gerschtebrot, un näjes(naies) Korn (Getreide) in sinem Häß(Kleid). Er aba sait: Gib's d Lit, daß sie ässä! 4,43 Si Dena sait: We soll i(ich) dvu hundat Mann satt grege? Er sait: Gib´s d Lit, daß sie ässä! Denn des sait dr HERR: Ma wird ässä, un s wird noh ibrigbliebe. 4,44 Un na(er) legt´s ne vor, daß sie ässä; un s bliebt noh ibrig nohch däm Wort vum HERRN.


S´5. Kapitel

Elisa heilt d aramäische Feldhauptma Naaman un bschtroft d Gehasi

5,1 Naaman, d Feldhauptma vum Kenig vu Aram, war ä treffliche Ma vor sinem Herr un wert ghalte; denn durch nen git dr HERR d Aramäern Sieg. Un na(er) war ä gwaltige Ma, jedoch üssätzig. 5,2 Aba d Kregslit vu d Aramäer ware üsgzoge un hän ä junges Maidle wäggfihrt üs däm Land Israel; de war im Denscht vum Wieb Naamans. 5,3 Selli sait zue ihra Herrin: Ach, wär mi Herr bi däm Prophete in Samaria! Sella kennt nem vu sinem Üssatz befreie. 5,4 Do goht Naaman inä zue sinem Herr un het nem gsait: Des un des het des Maidle üs däm Land Israel gsait. 5,5 D Kenig vu Aram sait: So zeh hi, ich will däm Kenig vu Israel ä Bref schribe. Un na(er) zeht hi un nimmt mit sich zehn Zentna Silba un sechsduusig Goldgulde un zehn Feschtkleida 5,6 un bringt d Bref däm Kenig vu Israel; sella lautet: Wenn d Bref zue dir kummt, lueg, so wisse, ich ha minem Knecht Naaman zue dir gschickt, dmit dü nen vu sinem Üssatz befreisch. 5,7 Un wo d Kenig vu Israel d Bref gläse het, vuriß da(er) sini Kleida un sait: Bin ich denn Gott, daß ich tod un lebändig mache kennt, daß sa(er) zue mir schickt, ich soll den Ma vu sinem Üssatz befreie? Merke na un luege, we na(er) Händel mit ma(mir) suecht!

5,8 Wo Elisa, d Ma Gottes, ghärt het, daß dr Kenig vu Israel sini Kleida vurisse het, schickt da(er) zue nem un het nem sage lo: Wurum hesch dü di Kleida vurisse? Loß nen zue mir kumme, dmit da(er) verschtoht, daß ä Prophet in Israel isch. 5,9 So kummt Naaman mit Ross un Kärre un haltet vor d Dire am Huus Elisas. 5,10 Do schickt Elisa ä Laufbursch(Bote) zue nem un het nem sage lo: Gang hi un wäsch di siebemol im Jordan, so wird dir di Fleisch wida heil un dü wirsch sufa wäre. 5,11 Do wird Naaman wuetig un zeht wäg un sait: Ich ha gmeint, er selba soll zue mir rüskumme un hertrete un d Name vum HERRN, vu sinem Gott, aruefe un sini Hand hi zuem Heiligtum ufhebe un mich so vu däm Üssatz befreie. 5,12 Sin nit de große Wildbäch vu Damaskus, Abana un Parpar, bessa als alli Wassa in Israel, so daß ich mich in nene wäsche un sufa wäre kennt? Un na(er) drillt sich un zeht wäg im Zorn (mit na Wuet). 5,13 Do mache sich sini Dena a nen rah, schwätze mit nem un sage: Lebe(Lieba) Vada (Babbe), wenn dir d Prophet ebis Großes bifohle hätt, hättesch dü s nit doe? Weviel me, wenn na(er) zue dir sait: Wäsch di, so wirsch dü sufa! 5,14 Do schtiegt da(er) ab un (a) taucht unda im Jordan siebemol, we d Ma Gottes bifohle het. Un si Fleisch wird wida heil we des Fleisch vumä junge Bebli, un (b) na(er) wird sufa. 5,15 Un na(er) kehrt zruck zuem Ma Gottes mit allene sinene Lit. Un wo na(er) hinkummt, kummt da(er) vor nen un sait: Lueg, etze wiß ich, daß kei Gott isch(git) in alle Lända, üßa in Israel; so nimm etze ä (a) Segensgabe vu dinem Knecht. 5,16 Elisa aba sait: So weh d HERR läbt, vor däm ich schtand: ich nihm´s nit. Un na(er) netigt nen, daß sa´s(er´s) nihmt; aba na(er) wott nit. 5,17 Do sait Naaman: Wenn nit, so kennt doch dinem Knecht ge wäre vu d Erde ä Lascht, soviel zwei Muulesel schleipfe! Denn di Knecht will nimi andere Götta opfare un Brandopfa darbringe, sundern ällei däm HERRN. 5,18 Nur dorin wott dr HERR dinem Knecht gnädig si: wenn mi Kenig in d Tempel Rimmons goht, um dert azbäte, un na(er) sich uf minem Arm alehnt un ich au abät im Tempel Rimmons, dann(dnoh) möge dr HERR dinem Knecht vuge. 5,19 Er sait zue nem: Zeh hi mit Friide!

Und wo na(er) vu nem ä Schtrecki Wägs fortzoge war, 5,20 het sich Gehasi gsait, d Dena Elisas, vum Ma Gottes: Lueg, mi Herr het dän Aramäer Naaman vuschont, daß sa(er) nigs vu nem gnumme het, was sa(er) brocht het. So weh dr HERR läbt: i(ich) will nem nohchlaufe un ma(mir) ebis vu nem ge losse. 5,21 So jagt Gehasi däm Naaman nohch. Un wo Naaman sieht, daß sa(er) nem nochlauft, schtiegt da(er) vum Kärre, goht nem entgegä un sait: Goht's guet? 5,22 Er sait: Ja. Aba mi Herr het mi gschickt un losst dir sage: Lueg, etzed sin zue mir vum Berg Ephraim zwei vu d Prophetejinger kumme. Gib bene doch ä Zentna Silba un zwei Feschtkleida! 5,23 Naaman sait: Nimm zwei Zentna! Un na(er) netigt nen un bindet zwei Zentna Silba in zwei Baitel un zwei Feschtkleida un git's sinene beide Dena; de trage's vor rem her. 5,24 Un wo Gehasi an d Hiigel kummt, nimmt da(er)'s vu ihre Händ(Pfode) un legt´s uf d site im Huus un het de Männa (Manne) go lo. 5,25 Un wo sie wäggange ware, kummt da(er) vor si Herr. Un Elisa sait zue nem: Woher kummsch, Gehasi? Er sait: Di Knecht isch nit dohi noh derthi gange. 5,26 Er aba sait zue nem: Bin ich nit im Geischt mit dir gange, wo sella Ma sich umedrillt het vu sinem Kärre dir entgegä? Wohlan, dü hesch etze des Silba un de Kleida gnumme un wirsch dir aschaffe Elgärte, Wiberge, Schof, Rinda, Knecht un Mägd. 5,27 Aba dr Üssatz Naamans wird dir ahänge un dinene Nohchkumme alliziit. Do goht Gehasi vu nem wäg, üssätzig we Schnee.


S´6. Kapitel

Elisa bringt Ise zuem schwimme

6,1 D Prophetejinger sage zue Elisa: Lueg, dr Platz, wo ma(mir) vor dir huuse, isch uns(us) z eng. 6,2 Loß uns(us) an d Jordan go, un jeda vu uns(us) soll dert ä Schtamm hole, dmit ma(mir) uns(us) ä Platz bäue, wo ma(mir) huuse kenne. Er sait: Gehn hi! 6,3 Un eina sait: Gang doch mit dine Knecht! Er sait: Ich will mitgoh. 6,4 Un na(er) goht mit tene. Un wo sie an d Jordan kumme, haue sie Baim um. 6,5 Un wo eina ä Schtamm fällt, flegt nem des Ise ins Wassa. Un na(er) brellt: O nai, mi Herr! Un dzue isch's noh gliehe! 6,6 Aba dr Ma Gottes sait: Wo isch's higfalle? Un wo na(er) nem de Schtell zeigt, schnidet er ä Schtäcke ab un schtupft derthi. Do schwimmt des Ise. 6,7 Un na(er) sait: Heb's uf! Do schtreckt da(er) sini Hand üs un nimmt´s.

D Aramäer wäre mit Blindheit gschla

6,8 Un dr Kenig vu Aram fihrt Kreg mit Israel un brotet sich mit sinene Obaschte un sait: Mir wen do un do ä Hindahalt lege. 6,9 Aba dr Ma Gottes schickt zuem Kenig vu Israel un het nem sage lo: Heet di, daß dü nit an däm Platz vorbaizehsch, denn d Aramäer lauere dert. 6,10 So schickt denn dr Kenig vu Israel hi an d Platz, der nem dr Ma Gottes gsait het un vor rem ma(er) nen gwarnt het, un war dert uf d Huet; un doet des nit nur eimol odr zweimol. 6,11 Do wird des Herz vum Kenig vu Aram volla Unmuet driba, un na(er) reft sini Obaschte un sait zue nene: Welle ihr ma(mir) denn nit sage, wer vu d Unsere s mit däm Kenig vu Israel haltet? 6,12 Do sait eina vu sinene Obaschte: Nai, mi Herr un Kenig, sundern Elisa, dr Prophet in Israel, sait alles däm Kenig vu Israel, au was dü in d Kamma schwätzesch, wo di Laga isch. 6,13 Er sait: So gehn hi un luege, wo na(er) isch, dmit ich hischick un nen hole loss. Un sie sage´s nem a un sage: Lueg, er isch in Dotan. 6,14 Do schickt da(er) hi Ross un Kärre un ä großes Heer. Un wo sie bi Nacht hikumme, umschtelle sie de Schtadt.

6,15 Un d Diena vum Ma Gottes schtoht freh uf un kummt üsä, un sieht, do lit ä Heer um d Schtadt mit Ross un Kärre. Do sait si Diena zue nem: O nai, mi Herr! Was solle ma(mir) etze doe? 6,16 Er sait: Fircht di nit, denn dera sin me, de bi uns(us) sin, we dera, de bi nene sin! 6,17 Un Elisa bäte un sait: HERR, öffne nem d Auge, daß sa(er) sieht! (a) Do doet dr HERR däm Diena d Auge uf, un na(er) luegt, un sieht, do war d Berg volla fiiriga Ross un Kärre um Elisa her. 6,18 Un wo de Aramäer zue nem herhumme, bäte Elisa un sait: HERR, schla des Volk mit Blindheit! Un (a) er schlat sie mit Blindheit nohch däm Wort Elisas. 6,19 Un Elisa sait zue nene: Des isch nit d Wäg un nit de Schtadt. Folge mir nohch! Ich will äich fihre zuem Ma, den ihr sueche. Un na(er) fihrt sie nohch Samaria. 6,20 Un wo sie nohch Samaria kumme, sait Elisa: HERR, öffne däne d Auge, daß sie sähn! Un dr HERR doet tene d Auge uf, un sie sähn, un lueg, do ware sie midde in Samaria. 6,21 Un wo dr Kenig vu Israel sie sieht, sait da(er) zue Elisa: Mi Vada (Babbe), soll ich sie umbringe? 6,22 Er sait: Dü sollsch sie nit umbringe. Erschlasch dü denn de, de dü mit Schwert un Boge gfange hesch? (a) (b) (c) Setze ne Brot un Wassa vor, daß sie ässä un trinke, un loß sie zue ihrem Herr zeh! 6,23 Do wird ä großes Ässä gmacht. Un wo sie gässä un trunke hän, het da(er) sie go lo, daß sie zue ihrem Herr zehe. Seitdäm kumme schtreifendi Rotte vu d Aramäer nimi ins Land Israel.

Belagerig un Errettig Samarias

6,24 Dnohch isch´s basiert, daß Ben-Hadad, dr Kenig vu Aram, si ganzes Heer vusammlet het un rufzoge isch un Samaria belageret het. 6,25 Un s war ä großi Hungasnot in Samaria. De aba belagerte de Schtadt, bis ä Eselskopf achtzig Silbaschtickli un ä Hampfle Dübemischt* fünf Silbaschtickli wert war (galt). *Wahrschiens ä Bezeichnig fir mindawertiges Ässä. 6,26 Un wo dr Kenig vu Israel uf dr Muure umhergange isch, brellt nen ä Wieb a un sait: Hilf ma(mir), mi Herr un Kenig! 6,27 Er sait: Hilft dir dr HERR nit, woher soll ich dir helfe? Vu d Tenne odr vu d Trotti? 6,28 (a) Un dr Kenig sait zue ihre: Was isch dir? Sie sait: Des Wieb do het zue ma(mir) gsait: Gib di Bue(Suhn) her, daß ma(mir) nen hiit ässä; morge wen ma(mir) mi Bue(Suhn) ässä. 6,29 So hän ma(mir) mi Bue(Suhn) gkocht un gässä. Un ich ha zue ihr am nägschte Dag gsait: Gib di Bue(Suhn) her un loß uns(us) nen ässä! Aba sie het ihr Bue(Suhn) vuschteckt. 6,30 Wo dr Kenig de Wort vu däm Wieb ghärt het, vuriß da(er) sini Kleida, während da(er) uf d Muure goht. Do sieht alles Volk, daß sa(er) drunda ä härenes Duech um si Lyb (Ranze) gschlunge het. 6,31 Un na(er) sait: Gott doet ma(mir) des un des, wenn d Kopf Elisas, vum Bue(Suhn) Schafats, hiit uf nem bliebe wird!

6,32 Elisa aba hockt in sinem Huus, un di Älteschte hocke bi nem. Un dr Kenig schickt ä Ma vor sich her. Aba bvor d Laufbursch(Bote) zue nem kummt, sait Elisa zue d Älteschte: Hän ihr gsähne, we der Mörda hergschickt het, daß sa(er) ma(mir) d Kopf abschlage soll? Sähn zue, wenn d Laufbursch(Bote) iitritt, daß ihr de Dire zueschleße un nen gege de Dire schtoße. Lueg, ich her scho des Gräusch vu sinem Herrn hinda nem her kumme. 6,33 Wo na(er) noh so mit tene schwätzt, lueg, do kummt scho dr Kenig zue nem nab un sait: Lueg, (a) des Schlechte(Übel) kummt vum HERRN! Was soll ich noh vum HERRN erwarte?


S´7. Kapitel

7,1 Elisa aba sait: Häre des HERRN Wort! Des sait dr HERR: Morge um de Ziit wird ä Maß vu fienem(fäinem) Mehl ei Silbaschtickle gelte un zwei Maß Gerschte ei Silbaschtickle im Door vu Samaria.7,2 Do git dr Ritta zantwort, uf däm si Arm sich dr Kenig lehnt, däm Ma Gottes un sait: Un wenn dr HERR Fenschta am Himmel macht, we kennt des bassiere? Er sait: Lueg, mit dine Auge wirsch dü´s säh, doch dü wirsch nit dvu ässä!

7,3 Un s ware vier üssätzigi Männa (Manne) (a) vor rem Door, un eina sait zuem andere: Was solle ma(mir) do bliebe, bis ma(mir) schterbe? 7,4 Wenn ma(mir) au in d Schtadt go wen, so isch Hungasnot in d Schtadt, un ma(mir) mehn doch dert schterbe. Bliebe ma(mir) aba do, so meße ma(mir) au schterbe. So len uns(us) etze higo un zuem Heer vu d Aramäer laufe. Len sie uns(us) läbä, so läbä ma(mir), bringe sie uns(us) um, so sin ma(mir) tot. 7,5 Un sie mache sich in d Dämmerig uf, um zuem Heer vu d Aramäer z kumme. Un wo sie vorne an des Laga kumme, lueg, do war nemads me do. 7,6 Denn (a) dr Herr het de Aramäer härä losse ä Gwimmel vu Ross, Kärre un großi Heeresmacht, so daß sie undaänanda gsait hän: Lueg, dr Kenig vu Israel het sich gege uns(us) vubündet mit d Kenig vu d Hetita un d Kenig vu Ägypta, daß sie iba uns(us) kumme solle. 7,7 Un sie mache sich uf un haue ab in d Dämmerig un len ihri Zelt, Ross un Esel im Laga, we´s schtoht, un haue ab, um ihr Läbä zu rette. 7,8 Wo etze de Üssätzige vorne an des Laga kumme, gehn sie in ei Zelt, ässä un trinke un nähmä Silba, Gold un Kleida un gehn hi un vuschtecke's un kumme wida un gehn in ä anderes Zelt un nähmä drus un gehn hi un vuschtecke's. 7,9 Aba eina sait zuem andere: Len uns(us) so nit doe; der Dag isch ä Dag vu guete Botschaft. Wenn ma(mir) des vuschwiege un warte, bis ses helle Morge wird, so wird uns(us) Schuld treffe. So len uns(us) etze higo un´s däm Huus vum Kenig sage. 7,10 Un wo sie kumme, refe sie de Doorheeter vu d Schtadt un sage's ne a un sage: Mir sin zuem Laga vu d Aramäer kumme, un lueg, do isch nemads me un kei Menscheschtimm, sundern Ross un Esel abunde un de Zelt, we sie doschtehn. 7,11 Do refe´s de Doorheeter üs, un ma het´s drinne im Huus vum Kenig agsait.

7,12 Un dr Kenig schtoht uf, wo´s noh dunkel war, un sait zue sinene Obaschte: Len äich sage, we´s de Aramäer mit uns(us) mache. Sie wisse, daß ma(mir) Hunga liede, un sin üs däm Laga gange, um sich im Feld zue vuschtecke, un denke: Wenn sie üs dr Schtadt gehn, wen ma(mir) sie lebändig packe un in d Schtadt indringe. 7,13 Do git eina vu sinere Obaschte zantwort: Ma nihmt fünf Ross vu däne, de noh in d Schtadt ibrigbliebe sin - däne wird´s jo doch go we d ganze Lit, de do noh ibrigbliebe odr scho hi sin. De len uns(us) schicke, um nohchzluege. 7,14 Do nähmä sie zwei Kärre mit Ross, un dr Kenig schickt sie däm Heer vu d Aramäer nohch un sait: Zehn hi un luege nohch! 7,15 Un wo sie ne nohchzoge sin bis an d Jordan, lueg, do lit d Wäg voll mit Kleida un Gerimmpel, de de Aramäer in d Schnelli(Eile) wäggworfe hän. Un wo de Laufbursch(Bote) zruckkumme un´s däm Kenig asage, 7,16 goht des Volk üsä un pliindert des Laga vu d Aramäer. Un s galt ä Maß fienem(fäinem) Mehl ei Silbaschtickle un zwei Maß Gerschte au ei Silbaschtickle nohch rem Wort vum HERRN.

7,17 Aba dr Kenig het d Ritta, uf däm si Arm sich aglehn het, in des Door bschtellt. Un des Volk vutrambelt nen im Door, so daß sa(er) schtirbt, we d Ma Gottes gsait het, wo dr Kenig zue nem nabkumme war. 7,18 Un s isch bassiert, we dr Ma Gottes däm Kenig gsait het, wo na(er) sait: Morge um de Ziit wäre zwei Maß Gerschte ei Silbaschtickle gelte un ä Maß fienem(fäinem) Mehl ei Silbaschtickle im Door vu Samaria. 7,19 Un dr Ritta het däm Ma Gottes gantwortet: Un lueg, wenn dr HERR Fenschta am Himmel macht, we kennt des bassiere? Elisa aba het gsait: Lueg, mit dine Auge wirsch dü´s säh, doch dü wirsch nit dvu ässä! 7,20 Un eso erging´s nem; denn des Volk vutrambelt nen im Door, so daß sa(er) schtirbt.


S´8. Kapitel

D Schunemiterin gregt ihr Hab un Guet zruck

8,1 Elisa schwätzt mit däm Wieb, (a) dere Bue(Suhn) er lebändig gmacht het, un sait: Mach di uf un zeh furt mit dinem Huus un wohn in dr Fremdi, wo dü kasch; denn dr HERR wird ä Hungasnot ruefä, de wird ins Land kumme siebä Johr lang. 8,2 Des Wieb macht sich uf un doet, we dr Ma Gottes gsait het, un zeht hi mit ihrem Huus un het im Land vu d Philista siebä Johr gwohnt. 8,3 Wo aba de siebä Johr um ware, kummt des Wieb üs däm Land vu d Philista zruck. Un sie goht hi, d Kenig azruefe wägä ihrem Huus un ihrem Acka.

8,4 Dr Kenig aba schwätzt mit Gehasi, däm Diena vum Ma Gottes, un sait: Erzehl ma(mir) alli großi Tade, de Elisa doe het! 8,5 Un während da(er) däm Kenig vuzehlt, daß sa(er) ä Dote lebändig gmacht het, lueg, do kummt ebe des Wieb dzue, dere Bue(Suhn) er lebändig gmacht het, un reft d Kenig a wägä ihrem Huus un ihrem Acka. Do sait Gehasi: Mi Herr un Kenig, des isch des Wieb, un des isch ihr Bue(Suhn), wo Elisa lebändig gmacht het. 8,6 Un dr Kenig het des Wieb gfrogt, un sie vuzehlt´s nem. Do git ihr dr Kenig ä Kämmera mit un sait: Vuschaff ihr alles wida, was ihr ghärt , dzue alli Erträg vum Acka sit dr Ziit, wo sie des Land vulo het, bis etzed!

Ben-Hadads Tod. Hasaël wird Kenig vu Aram

8,7 Un Elisa kummt nohch Damaskus. Do lit Ben-Hadad, dr Kenig vu Aram, krank, un ma het nem gsait: D Ma Gottes isch doher kumme. 8,8 Do sait dr Kenig zue Hasaël: Nimm Gschenkli mit dir un gang däm Ma Gottes entgegä un bfrog d HERRN durch nen, ob i(ich) vu der Kranket gnese kennt. 8,9 Hasaël goht nem entgegä un nimmt Gschenkli mit sich un allaläi koschtbari Sache vu Damaskus, ä Lascht fir vierzig Kamel. Un wo na(er) hinkummt, kummt da(er) vor Elisa un sait: Di Bue(Suhn) Ben-Hadad, dr Kenig vu Aram, het mi zue dir gschickt un losst dir sage: Kann i(ich) vu der Kranket gnese? 8,10 Elisa sait zue nem: Gang hi un sag nem: Dü wirsch gnese! - Aba dr HERR het ma(mir) zeige, daß sa(er) des Todes schterbe wird. 8,11 (a) Un dr Ma Gottes luegt schtarr un lang vor sich hi un hiilt. 8,12 Do sait Hasaël: Wurum hiilt mi Herr? Er sait: Ich weiß, was dü d Israelite adoe wirsch: (a) dü wirsch ihri feschte Schtädt mit Fiir vubrenne un ihri jungi Mannschaft mit däm Schwert erschla un ihri junge Kinda umbringe un ihri schwangare Wieba ufschlitze. 8,13 Hasaël sait: Was isch di Knecht, ä Hund, daß sa(er) so großi Sach doe soll? Elisa sait: Dr HERR het ma(mir) zeigt, daß dü (a) Kenig iba Aram si wirsch. 8,14 Un na(er) goht wäg vu Elisa un kummt zue sinem Herr. Sella sait zue nem: Was het dir Elisa gsait? Er sait: Er het ma(mir) gsait: Dü wirsch gnese. 8,15 Am andere Dag aba nimmt da(er) de Decki un taucht sie in Wassa un breitet sie iba däm Kenig si Gsicht(Visasch). Do schtirbt da(er), un Hasaël wird Kenig an sinere Schtatt.

Rich Juda: Joram. Ahasja

(vgl. 2. Chr 21,1.5-10; 22,1-6)

8,16 Im fünften Johr Jorams, d Bue(Suhn) Ahabs, vum Kenig vu Israel, wird - Joschafat war noh Kenig vu Juda - Joram, d Bue(Suhn) Joschafats, Kenig vu Juda. 8,17 Zweiedreißig Johr alt war ra(er), wo na(er) Kenig wird, un na(er) regiert acht Johr zue Jerusalem 8,18 un wandelte uf däm Wäg vu d Kenig vu Israel, we des Huus Ahab doe het; denn Ahabs Dochta war si Wieb. Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt. 8,19 Aba dr HERR wott Juda nit vuderbe um sinem Knecht David wägä, (a) we na(er) nem zuegsait het, nem ä (b) Lecht z ge un sinene Sehn imma.

8,20 Zue sinere Ziit falle de Edomiter vu Juda ab un setze ä Kenig iba sich. 8,21 Do zeht Joram nohch Zaïr un alli Kärre mit nem, un na(er) macht sich in d Nacht uf un schlat de Edomiter, de nen umringt hän, dzue di Obaschte iba d Kärre, so daß des Volk in sini Wohnung gflohe isch. 8,22 Doch bliebe de Edomiter abtriinnig vu Juda bis uf dän Dag. Au fallt zue d selbe Ziit Libna ab. 8,23 Was aba me vu Joram z sage isch un alles, was sa(er) doe het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik vu d Kenig vu Juda. 8,24 Un Joram legt sich zue sinene Vädere un wird bierdigt bi sinene Vädere in dr Schtadt David. Un si Bue(Suhn) Ahasja wird Kenig an sinere Schtatt.

8,25 Im zwölfte Johr Jorams, däm Bue(Suhn) Ahabs, vum Kenig vu Israel, wird Ahasja, d Bue(Suhn) Jorams, Kenig vu Juda. 8,26 Zweiezwanzig Johr alt war Ahasja, wo na(er) Kenig wird; un na(er) regiert ä Johr zue Jerusalem. Sini Muetter hieß Atalja, ä Dochta Omris, vum Kenig vu Israel. 8,27 Un na(er) wandelt uf däm Wäg vum Huus Ahab un doet, was däm HERRN mißflallt, we des Huus Ahab; denn na(er) war vuwandt mit däm Huus Ahab. 8,28 Un na(er) zeht mit Joram, däm Bue(Suhn) Ahabs, in d Kampf um Ramot in Gilead gege Hasaël, däm Kenig vu Aram; aba de Aramäer vuwundete Joram. 8,29 Do (a) kehrt dr Kenig Joram zruck, um sich in Jesreel vu d Wunde heile z losse, de nem de Aramäer bi Rama gschla hän, wo na(er) mit Hasaël, däm Kenig vu Aram, kämpft het. Un Ahasja, d Bue(Suhn) Jorams, d Kenig vu Juda, kummt nab, um in Jesreel Joram, d Bue(Suhn) Ahabs, z bsueche; denn na(er) lit krank do.


S´9. Kapitel

Rich Israel: Jehu, zuem Kenig gsalbt, bringt Joram, Ahasja un Isebel um

9,1 Aba dr Prophet Elisa reft eine vu d Prophetejinger un sait zue nem: Giirtle dini Lende un nimm selle Krueg mit El mit dir un gang hi nohch Ramot in Gilead. 9,2 Un wenn dü derthi kummsch, wirsch dü dert Jehu säh, d Bue(Suhn) Joschafats, d Bue(Suhn) Nimschis. Un gang inä un loß nen ufschtoh unda sinene Freunde un fihr nen in de innerschti Kamma 9,3 un nimm d Krueg mit El un gieß ses uf si Schädel un sag: So sait dr HERR: (a) Ich ha di zuem Kenig iba Israel gsalbt! - un dann(dnoh) sollsch dü de Dire ufdoe un flühe un nit zegere.

9,4 Un dr Prophetejinger goht hi nohch Ramot in Gilead. 9,5 Un wo na(er) hinkummt, lueg, do hocke de Hauptlit vum Heer binannda. Un na(er) sait: I(Ich) ha dir, Hauptma, ebis z sage. Jehu sait: Wäm vu uns(us) alle? Na(Er) sait: Dir, Hauptma! 9,6 Do schtoht da(er) uf un goht inä. Er aba goß des El uf si Schädel un het zue nem gsait: Des sait dr HERR, dr Gott Israels: Ich ha di zuem Kenig gsalbt iba Israel, däm Volk vum HERRN. 9,7 Un dü sollsch des Huus Ahabs, vu dinem Herrn, schla, daß ich (a) (b) des Bluet wägä mine Knecht, d Prophete, un des Bluet alla Knecht vum HERRN räch, des de Hand Isebels vuschittet het, 9,8 so daß des ganze Huus Ahab umkumme doet. (a) Un ich will vu Ahab üsrotte, was männlich isch, bis uf d letschte Ma in Israel, 9,9 un will des Huus Ahab mache (a) we des Huus Jerobeams, däm Bue(Suhn) Nebats, un (b) we des Huus Baschas, däm Bue(Suhn) Ahijas. 9,10 Un (a) d Hund solle Isebel frässä uf fäm Acka in Jesreel, un nemads soll sie bierdige. Un na(er) doet de Dire uf un flieht.

9,11 Un wo Jehu rüsgoht zue d Lit vu sinem Herr, sait ma zue nem: Schtoht´s guet? Wurum isch sella Rasende zue dir kumme? Na(Er) sait zue nene: Ihr kennt doch sella Ma un si Gschwätz. 9,12 Sie sage: Des isch nit wohr; sags uns(us) a! Na(Er) sait: So un so het da(er) mit ma(mir) gwätzt un gsait: Des sait dr HERR: Ich ha di zuem Kenig iba Israel gsalbt. 9,13 Do (a) nimmt jeda schnell si Häß(Kleid) un legt s vor nen hi uf de hohe Schtöfäne, un sie blose d Trumpete (Päpere) un refe: Jehu isch Kenig wore! 9,14 So macht Jehu, d Bue(Suhn) Joschafats, d Bue(Suhn) Nimschis, gege Joram ä Vuschwörig.

Joram aba het mit ganz Israel vor Ramot in Gilead gläge gege Hasaël, däm Kenig vu Aram. 9,15 (a) Un dr Kenig Joram war zruckkumme, um sich in Jesreel heile zue losse vu d Wunde, de nem de Aramäer gschla hän, wo na(er) mit Hasaël kämpft het, däm Kenig vu Aram.

Un Jehu sait: Wenn ihr wen, dann(dnoh) soll nemads üs dr Schtadt vertwitsche, daß sa(er) higoht un´s in Jesreel asage kennt. 9,16 Un na(er) schtiegt uf si Karre un fahrt nohch Jesreel, denn Joram lit dert. Un Ahasja, dr Kenig vu Juda, war nabzoge gsi, um Joram z bsueche. 9,17 Aba d Wächta, wo uf däm Turm in Jesreel schtoht, sieht de Schtaubwolke, wo Jehu rahkummt, un sait: I(Ich) sieh ä Schtaubwolke. Do sait Joram: Nimm ä Ritta, un schick nen entgegä un loß nen froge: Isch's Friide? 9,18 Un d Ritta rittet hi nem entgegä un sait: So schwätzt dr Kenig: Isch's Friide? Jehu sait: Was goht dich d Friide a? Wend um, folg mir! D Wächta vukindet un sait: D Laufbursch(Bote) isch bi nene akumme un kummt nit zruck. 9,19 Do schickt Joram ä zweite Ritta. Wo sella zue nene kummt, sait da(er): So schwätzt dr Kenig: Isch's Friide? Jehu sait: Was goht dich d Friide a? Wend um, folg mir! 9,20 Des vukindet d Wächta un sait: Na(Er) isch bi nene akumme un kummt nit zruck. Un s isch ä Jage we des Jage Jehuus, däm Bue(Suhn) Nimschis; denn na(er) jagt, we wenn na(er) vuruckt wär. 9,21 Do sait Joram: Schpannt a! Un ma schpannt si Karre a. Un sie zehn üs, Joram, dr Kenig vu Israel, un Ahasja, dr Kenig vu Juda, jeda uf sinem Karre, um Jehu entgegezfahre; un sie trefe nen (a) uf däm Acka Nabots, vum Jesreeliter. 9,22 Un wo Joram Jehu sieht, sait da(er): Jehu, isch's Friide? Er aba sait: Was, Friide? Dinere Muetter Isebel Abgöttarai un ihri vieli Zaubarai hän noh kei End! 9,23 Do drillt Joram um un flieht un sait zue Ahasja: Vurätarai, Ahasja! 9,24 Aba Jehu langt d Boge un scheßt Joram zwische d Ärm, daß d Pfeil durch si Herz fahrt un Joram in sinem Karre zsämmebricht. 9,25 Un Jehu sait zue sinem Ritta Bidkar: Nimm nen un (a) wirf nen uf d Acka Nabots, vum Jesreeliter! Denn i(ich) denke dra, we dü mit ma(mir) uf nem Karre sinem Vada (Babbe) Ahab nohchgfahre sin, wo dr HERR de (b) (c) Lascht uf nen legt: 9,26 Gwiß, ich will dir des Bluet Nabots un vu sine Kinda, des ich geschtern gsähne ha, zruck ge uf däm Acka! - So nimm nen etze un wirf nen uf d Acka nohch rem Wort vum HERRN. 9,27 Wo des Ahasja, dr Kenig vu Juda, sieht, flieht da(er) uf Bet-Gan zue. Jehu aba jagt nem nohch un het ene au umbringe lo uf däm Karre, un sie scheße uf nen uf d Hechi vu Gur, de bi Jibleam lit. Un na(er) flieht nohch Megiddo un schtirbt dert. 9,28 Un sini Männa (Manne) bringe nen nohch Jerusalem un bierdige nen in sinem Grabe bi sine Vädere in d Schtadt David. 9,29 Ahasja aba war Kenig wore iba Juda im elfte Johr Jorams, däm Bue(Suhn) Ahabs.

9,30 Un wo Jehu nohch Jesreel kummt un Isebel des gwar wird, schminkt sie ihr Gsicht(Visasch) un schmückt ihr Kopf un luegt zuem Fenschta üsä. 9,31 Un wo Jehu unda des Door kummt, sait sie: Geht's guet, dü (a) Simri, der wo si Herr erschlage het? 9,32 Un na(er) hebt si Gsicht(Visasch) uf zuem Fenschta un sait: Wer hebet´s (haltet´s) do mit mir? Do sähn zwei odr dräi Kämmera zue nem üsä. 9,33 Er sait: Schtiirze sie nab! Un sie schtiirzte Isebel nab, so daß d Wand un de Ross mit ihrem Bluet bschprengt wäre; un sie wird vutramt. 9,34 Un wo na(er) inekumme isch un gässä un trunke het, sait da(er): Luege doch nohch däre Vufluechten un bierdige sie; denn sie isch vumä Kenig d Dochta! 9,35 wo sie aba higehn, um sie z bierdige, find sie nigs vu ihre we d Schädel un d Feß un ihri Händ(Pfode). 9,36 Un sie kumme zruck un sage's Jehu a. Er aba sait: Des isch's, (a) was dr HERR gsait het durch si Knecht Elia, däm Tischbiter, wo na(er) sait: Uf däm Acka vu Jesreel soll d Hund des Fleisch Isebels frässä, 9,37 un d Lyche Isebels soll we Mischt uf däm Feld si im Gfilde vu Jesreel, daß ma nit sage kennt: Des isch Isebel.


S´10. Kapitel

Jehu rottet des Huus Ahab üs

10,1 Ahab aba het siebzig Buebä(Sühn) in Samaria. Un Jehu schribt Bref un schickt sie nohch Samaria, zue d Obaschte vu d Schtadt, zue d Älteschte un Vormünda vu d Buebä(Sühn) Ahabs; de lute: 10,2 Wenn dr Bref zue äich kummt, bi däne äires Herrn Buebä(Sühn) sin un Kärre, Ross, feschti Schtädt un Rischtung, 10,3 so luege, wela dr beschte un gschickteschte isch unda d Sehn äires Herrn, un setze nen uf vu sinem Vada (Babbe) si Thron un kämpfe fir äires Herrn Huus. 10,4 Selli aba firchte sich gar arg un sage: Luege, zwei Kenig kenne nem nit widaschtoh; we kennte mir nem dann(dnoh) widaschtoh? 10,5 Un d Hofmeischta un d Schtadtvogt un di Älteschte un Vormünda schickte hi zue Jehu un len nem sage: Mir sin dini Knecht. Mir wen alles doe, was dü uns(us) saisch; ma(mir) wen nemads zuem Kenig mache. Doe, was dir gfallt. 10,6 Do schribt da(er) ä zweite Bref an sie, sella lutet: Wenn ihr zue mir hebe (halte) un minare Schtimm ghorcht, so nähme de Kepfe vu d Buebä(Sühn) äires Herrn un bringe sie zue ma(mir) morge um de Ziit nohch Jesreel. S ware aba siebzig Buebä(Sühn) vum Kenig, un de Große vu d Schtadt hän sie ufzoge. 10,7 Wo etze d Bref zue nene kummt, nähmä sie vum Kenig de Buebä(Sühn) un bringe de siebzig um un lege ihri Kepf in Kerb un schicke sie zue Jehu nohch Jesreel. 10,8 Un wo dr Laufbursch(Bote) kummt un nem gsait het: Sie hän de Kepf vu d Buebä(Sühn) vum Kenig brocht, sait da(er): Lege sie in zwei Hufä vor des Door bis morge. 10,9 Un am Morge, wo na(er) üsegange isch, kummt da(er) hi un sait zue allem Volk: Ihr sin ohni Schuld. Lueg, ich ha gege mi Herr ä Vuschwörig gmacht un nen umbrocht. Wer aba het denn de alli erschla? 10,10 So wißet denn, daß kei Wort vum HERRN uf d Bode gfalle isch, (a) des dr HERR gsait het gege des Huus Ahab. Dr HERR het doe, we na´s(er´s) gsait het durch si Knecht Elia. 10,11 So (a) erschlet Jehu alli Ibrigbliebene vum Huus Ahab in Jesreel, alli sini Große, sini Vuwandte un sini Prieschta, bis nit ei einzige ibrigbliebt.

10,12 Un Jehu macht sich uf un zeht uf Samaria zue. Aba wo na(er) undawägs nohch Bet-Eked vu d Schäfa (Hirte) kummt, 10,13 (a) do het Jehu de Breda Ahasjas troffe, vum Kenig vu Juda, un sait: Wer sin ihr? Sie sage: Mir sin Breda Ahasjas un zeh hi, um de Buebä(Sühn) vum Kenig un de Buebä(Sühn) vu d Kenigisnmuetter z greße. 10,14 Er aba sait: Packe sie lebändig! Un sie packe sie lebändig un bringe sie bi däm Brunne vu Bet-Eked um, zweievierzig Mann, un na(er) het nit ei einzige vu nene ibrig glo.

Jehu rottet d Baalsdenscht üs. Si Tod

10,15 Un wo na(er) vu dert wiedazoge isch, het da(er) Jonadab troffe, d Bue(Suhn) Rechabs, den na trifft. Un na(er) gre;ßt nen un sait zue nem: Isch di Herz ufrichtig gege mich we mi Herz gege di Herz? Jonadab sait: Ja. Do sait Jehu: Wenn´s so isch, dann(dnoh) gib ma(mir) di Hand! Un Jonadab gib nem sini Hand. Un Jehu het nen zue sich uf d Karre schtiege lo 10,16 un sait: Kumm mit ma(mir) un sieh mi Eifa fir d HERRN! Un na(er) het nen mit sich fahre lo uf sinem Karre. 10,17 Un wo na(er) nohch Samaria kummt, erschlet da(er) alli, wo ibrig ware vu Ahab in Samaria, bis sa(er) si Huus vutilgt het nohch rem (a) Wort vum HERRN, des er zue Elia gsait het.

10,18 Un Jehu vusammlet alles Volk un het tene sage lo: Ahab het Baal ä weng dent; Jehu will nem bessa dene. 10,19 So len etze zue ma(mir) ruefä alli Prophete Baals, de in sinem Denscht schtehn, un alli sini Prieschta, daß ma nemads vumisse; denn ich ha ä großes Opfa däm Baal z bringe. Wen ma vumisse wird, sella soll nit am Läbä bliebe. Aba Jehu doet des mit Hindalischt, um de Diena Baals umzbringe. 10,20 Un Jehu sait: Fiire däm Baal ä heiliges Fescht! Un sie len´s üsruefe. 10,21 Au schickt Jehu umä in ganz Israel un het alli Diena Baals kumme lo, daß nemads ibrig war, wo nit kumme wär. Un sie gehn in des Huus Baals, so daß des Huus Baals voll wird an alle End. 10,22 Do sait da(er) zue däne, de iba de Klamottekamma bschtimmt ware: Hole alle Diena Baals Feschtkleida üsä! Un sie bringe de Kleida üsä. 10,23 Un Jehu goht in des Huus Baals mit Jonadab, däm Bue(Suhn) Rechabs, un sait zue d Diena Baals: Forschet un sähn zue, daß do nit öbber (ebber) unda äich isch vu d Knecht vum HERRN, sundern ällei Baals Diena. 10,24 Un sie kumme inä, um Schlachtopfa un Brandopfa darzbringe. Jehu aba schtellt uße achtzig Mann uf un sait: Wenn eina vu d Männa (Manne) vudwischt, wo ich in äiri Händ(Pfode) gib, so soll äicha Läbä fir si Läbä si! 10,25 Wo na(er) etze de Brandopfa gmacht het, sait Jehu zue d Lybwache un d Ritta: Gehn inä un (a) erschlen jede; len nemads vutwischt! Un sie schlen sie mit d Schärfi vum Schwert. Un de Lybwache un de Ritta werfe d Lychene üsä un dringe in des Innere vum Huus Baals 10,26 un (a) bringe de Bilda vu d Aschera üs däm Huus Baals üsä un vubrenne sie 10,27 un vubreche de Schteimol vum Baal samt däm Huus vum Baal un mache ä Dreckplatz drus bis uf dän Dag.

10,28 So vutilgt Jehu d Baal üs Israel; 10,29 aba vu d (a) Sinde Jerobeams, däm Bue(Suhn) Nebats, de Israel sindig gmacht hän, het Jehu nit ab glo, vu d goldene Kälba in Bethel un in Dan.

10,30 Un dr HERR sait zue Jehu: Wel dü willig gsi bisch, z doe, was mir gfalle het, un am Huus Ahab alles doe hesch, was in minem Herz war, solle dir uf däm Thron Israels dini Buebä(Sühn) bis ins vierte Glied hocke. 10,31 Aba doch hebet (haltet) Jehu nit des Gsetz vum HERRN, vum Gottes Israels, daß sa(er) drin wandelt vu ganzem Herz; denn na(er) het nit ab glo vu d Sinde Jerobeams, de wo Israel sindige gmacht hän.

10,32 Zue d selbe Ziit fangt dr HERR a, Schtickli vu Israel abztrennen; denn (a) Hasaël schlat sie im ganze Biet(Gäu, Gau) Israels 10,33 vum Jordan gege d Sunne Ufgang, des ganze Land Gilead, d Gaditer, Rubeniter un Manassiter, vu Aroër a, des am Arnon lit, Gilead un Baschan.

10,34 Was aba me vu Jehu z sage isch un alles, was sa(er) doe het, un alli sini tapfere Tade, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik vu d Kenig vu Israel. 10,35 Un Jehu legt sich zue sine Vädere, un sie bierdige nen zue Samaria. Un si Bue(Suhn) Joahas wird Kenig an sinere Schtatt. 10,36 De Ziit aba, de Jehu iba Israel regiert het zue Samaria, sin achtedzwanzig Johr.


S´11. Kapitel

Rich Juda: Herrschaft vu d Atalja. Joasch wird Kenig

(vgl. 2. Chr 22,10 - 23,21)

11,1 Wo aba Atalja, Ahasjas Muetter, sieht, daß (a) ihr Bue(Suhn) tot war, macht sie sich uf un bringt alli üs däm kenigliche Gschlecht um. 11,2 Aba Joscheba, de Dochta vum Kenig Joram, Ahasjas Schweschta, nimmt Joasch, d Bue(Suhn) Ahasjas, un schtiehlt nen üs dr Middi vu d Buebä(Sühn) vum Kenig, de umbrocht wäre, un bringt nen mit sinere Amme in de Bettekamma un vuschteckt nen vor Atalja, so daß sa(er) nit umbrocht wird. 11,3 Un na(er) war bi Joscheba vuschteckt im Huus vum HERRN sechs Johr lang. Atalja aba war Kenigin iba des Land.

11,4 Im siebte Johr aba schickt Jojada hi un nimmt de Hauptlit iba hundat vu d Garde un d Lybwache un het sie zue sich ins Huus vum HERRN kumme lo un schloß ä Packt(Abkumme) mit tene un nimmt ä Eid vu nene im Huus vum HERRN un zeigt tene d Bue(Suhn) vum Kenig 11,5 un bifehlt tene: Des isch's, was ihr doe solle: Ä Drittel vu äich, de ihr am Sabbat aträte, soll Wache hebed im Huus vum Kenig, 11,6 un ä Drittel soll Wache hebe am Door Sur un ä Drittel am Door hinda däm Huus vu d Lybwache; so solle ihr Wache hebe rings um des Huus. 11,7 Aba zwei Abteilige vu äich, de am Sabbat abträete, solle Wache hebe im Huus vum HERRN um d Kenig rum, 11,8 un ihr solle äich rings um d Kenig schtelle, jeda mit sinere Waffe in d Hand, un wer riikummt zwische d Reihen, sella soll schterbe. Un ihr solle um d Kenig si, wenn na(er) üs- un iigoht. 11,9 Un de Hauptlit iba hundat hän alles gmacht, was sene d Prieschta Jojada bifohle het, un nähmä zue sich ihri Männa (Manne), de am Sabbat aträte, mit däne, de am Sabbat abträte, un kumme zuem Prieschta Jojada. 11,10 Un d Prieschta git d Hauptlit de Schpieße un (a) Schilde, de däm Kenig David ghärt hän un in däm Huus vum HERRN ware. 11,11 Un de Lybwache schtoht, jeda mit sinere Waffe in d Hand, vu d Site vum Tempel im Süde bis zue d Site im Norde, vor rem Altar un däm Tempel, rings um d Kenig rum. 11,12 Un Jojada het d Bue(Suhn) vum Kenig vorträte lo un setzt nem d Krone uf un (a) git nem de Ordnig, macht nen zuem Kenig un (b) salbt nen, un sie klatschte in d Händ(Pfode) un refe: S läbt dr Kenig!

11,13 Un wo Atalja des Gschrei (Geblär) vum Volks ghärt het, des dzuelauft, kummt sie zuem Volk in des Huus vum HERRN 11,14 un luegt, un sieht, do schtoht dr Kenig an d Säule, we´s Bruch war, un de Hauptlit un de Päpera (Trompäpera) bi däm Kenig. Un alles Volk vum Land war frehlich un blost de Trompete. Atalja aba vuriß ihri Kleida un reft: Ufruhr, Ufruhr! 11,15 Aba d Prieschta Jojada bifehlt d Hauptlit iba hundat, de iba des Heer bschtimmt ware, un sait zue nene: Fihrt sie zwische d Reihe üsä, un wer ihr nohchgoht, sella schtirb durchs Schwert! Denn d Prieschta het gsait, sie soll nit im Huus vum HERRN umbrocht wäre. 11,16 Un sie lege d Händ(Pfode) a an Atalja, un sie gehn hi d Wäg, wo d Ross zuem Huus vum Kenig gehn, un wird dert umbrocht. 11,17 Un Jojada schleßt ä Packt(Abkumme) zwische däm HERRN un däm Kenig samt däm Volk, daß sie däm HERRN si Volk si sollte; gnau so au zwische däm Kenig un däm Volk. 11,18 Do goht alles Volk vum Land in des Huus Baals un bricht sini Altäre ab, un sie zerschlen alli sini Götzebilda un bringe Mattan um, d Prieschta Baals, vor d Altäre, (a) (b) 11,19 un nimmt de Hauptlit iba hundat un de Garde un de Lybwache un alles Volk vum Land, un sie fihre d Kenig nab vum Huus vum HERRN un kumme durchs Door vu d Lybwache zuem Huus vum Kenig. Un na(er) het sich anekockt uf d kenigliche Thron. 11,20 Un alles Volk vum Land war frehlich, aba d Schtadt bliebt schtill. Atalja aba tötete sie mit däm Schwert bi Huus vum Kenig.


S´12. Kapitel

Joasch. Üsbesserig vum Tempel

(vgl. 2. Chr 24)

12,1 *Un Joasch war siebä Johr alt, wo na(er) Kenig wird. *Abweichende Verszählung schtatt 12,1-22: 11,21 - 12,21. 12,2 Im siebte Johr Jehuus wird Joasch Kenig un regierte vierzig Johr in Jerusalem. Sini Muetter het Zibja ghieße, üs Beerscheba. 12,3 Un Joasch doet, was recht war un däm HERRN gfalle het, solang nen d Prieschta Jojada glehrt het, 12,4 nur, daß de Hööen nit wäg wäre; denn s Volk opfate un räuchate noh uf d Hööchene. (a) (b)

12,5 Un Joasch sait zue d Prieschta (Pfarra): Alles fir des Heiligtum bschtimmte Geld, des in des Huus vum HERRN brocht wird - Geld, we´s gang un gäbe isch -, nämlich des Geld, des jeda git, we na(er) gschätzt wird, un alles Geld, des jeda üs fraiem Herz opfart, daß sa's in des Huus vum HERRN bringt, 12,6 des solle d Prieschta zue sich nähmä, jeda vu sinem Bekannte. Dvu solle sie üsbessere, was bäufällig isch am Huus, wo sie´s finde, daß ses bäufällig isch. 12,7 Wo aba de Prieschta bis ins dreiezwanzigschte Johr vum Kenig Joasch nit üsgebessert hän, was bäufällig war am Huus, 12,8 reft d Kenig Joasch d Prieschta Jojada samt d Prieschta (Pfarra) un sait zue nene: Wurum bessere ihr nit üs, was bäufällig isch am Huus? Drum solle ihr etze nimi des Geld an äich nähmä, jeda vu sinene Bekannte, sundern solles ge zue d Üsbesserig fir des, was bäufällig isch am Huus. 12,9 Un de Prieschta willige ii, daß sie vum Volk kei Geld me nähmä solle, aba au des Bäufällige am Huus nimi üszbesser bruuche.

12,10 Do nimmt dr Prieschta Jojada ä Lade un bohrt obe ä Loch inä un schtellt sie uf rechts näbe däm Altar, wo ma in des Huus vum HERRN goht. Un de Prieschta, de an d Schwelle wache, hän alles Geld inä gmacht, des zuem Huus vum HERRN brocht wird. 12,11 Wenn sie dann(dnoh) sähn, daß viel Geld in d Lade war, kummt d Schrieba vum Kenig mit däm Hohenprieschta uffe, un sie zehlte des Geld, des sich in däm Huus vum HERRN vorgfunde het, un bindes zsämme. 12,12 Un ma ibagit des Geld abzehlt d Werkmeischta, de bschtellt ware fir des Huus vum HERRN, un sie gän´s üs a de Zimmerlit un Bäulit, de am Huus vum HERRN schaffe, 12,13 nämlich an de Muura un Schteimetze un an de, de Holz un ghaueni Schtei (Wackes) kaufe solle, daß des Bäufällige am Huus vum HERRN üsbessert wäre, un fir alles, was not war, um am Huus üszbessere. 12,14 Doch het ma nit silberni Schale, Messa, Becken, Trompete, au kei goldenes odr silbanes Grät im Huus vum HERRN vum Geld mache lo, des zuem Huus vum HERRN brocht wore isch, 12,15 sundern ma git's d Arbeita, daß sie dmit des Bäufällige am Huus vum HERRN üsbessert. 12,16 Au (a) bruuchte de Männa (Manne) nit Rechnig abzlege, däne ma des Geld ibagit, daß sie´s d Arbeita gän, sundern sie handle uf Treui un Glaube. 12,17 Aba des Geld vu d Schuldopfa un Sündopfa kummt nit fir des Huus vum HERRN ii, denn s het d Prieschta (Pfarra) ghärt.

12,18 Zue der Ziit zeht (a) Hasaël, dr Kenig vu Aram, uffe un kämpfte gege Gat un erobert´s. Un wo Hasaël sich wendet, um gege Jerusalem rufzehe, 12,19 nimmt Joasch, d Kenig vu Juda, alli (a) heilige Gabe, de sini Vädare Joschafat, Joram un Ahasja, de Kenig vu Juda, gheiligt hän, un was sa(er) selbat gheiligt het, dzue alles Gold, des ma findet im Schatz vum Huus vum HERRN un im Huus vum Kenig, un schickt´s Hasaël, däm Kenig vu Aram. Do zeht da(er) vu Jerusalem ab.

12,20 Was aba me vu Joasch z sage isch un alles, was sa(er) doe het, des schtoht gschribe in dr Chronik vu d Kenig vu Juda. 12,21 Un (a) sini Große mucke uf un mache ä Vuschwörig un erschlen nen im Huus vum Millo, wo ma nabgoht nohch Silla. 12,22 Josachar, d Bue(Suhn) Schimats, un Josabad, d Bue(Suhn) Schomers, sini Große, schlen nen tot. Un ma vugrabe nen bi sinene Vädere in d Schtadt David. Un si Bue(Suhn) Amazja wird Kenig an sinere Schtatt.


S´13. Kapitel

Rich Israel: Joahas. Joasch

13,1 Im dreiundzwanzigsten Johr vum Joasch, d Bue(Suhn) Ahasjas, vum Kenig vu Juda, wird aJoahas, d Bue(Suhn) Jehuus, Kenig iba Israel un regierte zue Samaria siebzehn Johr. 13,2 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt, un (a) wandelte noh d Sinde Jerobeams, d Bue(Suhn) Nebats, dr Israel sindige macht, un glo hän nit dvu ab. 13,3 Un vum HERRN Zorn (Wuet) gibt iba Israel, un na(er) git sie in de Hand (a) Hasaëls, vum Kenig vu Aram, un Ben- Hadads, d Bue(Suhn) Hasaëls, de ganzi Ziit. 13,4 Aba Joahas flehte zuem HERRN, un dr HERR erhörte nen; denn (a) er luegt d Kumma Israels a, we dr Kenig vu Aram s drängt. 13,5 Un dr HERR git Israel ä (a) Retter, dr sie üs dr Gwalt dr Aramäer befreite, daß de Israelite in ihrem Hiisa huuse kenne we zvor. 13,6 Doch len sie nit ab vu dr Sinde vum Huus Jerobeams, dr Israel sindige macht, sundern wandelten drin. Au bliebt des (a) Bild dr Aschera zue Samaria schtoh. - 13,7 Denn s ware vum Kregsvolk vum Joahas nimi ibrigbliebe als fuchzig Gespannpferde, zehn Kärre un zehnduusig Ma Fußvolk; denn dr Kenig vu Aram het sie umbrocht un sie gmacht we Schtaub bim Dreschen. 13,8 Was aba me vu Joahas zue sag isch un ällei, was sa(er) doe het, un sini tapferen Tade, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Israel. 13,9 Un Joahas legt sich zue sinene Vädere, un ma begrub nen zue Samaria. Un si Bue(Suhn) Joasch wird Kenig a vu sinere Schtatt.

13,10 Im siebenunddreißigsten Johr vum Joasch, vum Kenig vu Juda, wird Joasch, d Bue(Suhn) vum Joahas, Kenig iba Israel un regierte zue Samaria sechzehn Johr. 13,11 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt, un glo hän nit ab vu ällei Sinde Jerobeams, d Bue(Suhn) Nebats, dr Israel sindige macht, sundern wandelte drin. 13,12 Was aba me vu Joasch zue sag isch un was sa(er) doe het un sini tapferen Tade, (a) we na(er) mit Amazja, däm Kenig vu Juda, gekämpft het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Israel. 13,13 Un Joasch legt sich zue sinene Vädere, un uf sinene Thron het sich anekockt sich aJerobeam. Joasch aba wird bierdige zue Samaria bi d Kenige vu Israel.

Elisas Tod. Joaschs Siege iba Ben-Hadad

13,14 Als aba Elisa a dr Kranket erkrankte, a dr er schterbe soll, kummt Joasch, dr Kenig vu Israel, zue nem nab un hiilt vor nem un sait: (a) Mi Vada (Babbe), mi Vada (Babbe)! Dü Kärre Israels un si Gespann! 13,15 Elisa aba sait zue nem: Nimm Bogen un Pfiel! Un als sa(er) d Bogen un de Pfiel nimmt, 13,16 sait da(er) zuem Kenig vu Israel: Spanne mit dinere Hand d Bogen! Un er spannte nen mit vu sinere Hand. Un Elisa legt sini Hand uf vum Kenig Hand 13,17 un sait: Doe des Fenschta uf noh Oschte! Un na(er) doet's uf. Un Elisa sait: Schieß! Un na(er) schoß. Elisa aba reft: Ä Pfeil vum Siegs vum HERRN, ä Pfeil vum Siegs gege Aram! Dü wirsch de Aramäer schlat bi Afek, bis sie aufgerieben sin. 13,18 Un na(er) sait: Nimm de Pfiel! Un als sa(er) sie nimmt, sait da(er) zuem Kenig vu Israel: Schlag uf d Bode! Un na(er) schlat dräimol un hebet (haltet) inne. 13,19 Do wird dr Ma Gottes zornig uf nen un sait: Hättesch dü fünf- odr sechsmal gschla, so hättesch dü de Aramäer gschla, bis sie aufgerieben wäre; etze aba wirsch dü sie nur dräimol schlat.

13,20 Als aba Elisa gschtorbe war un ma nen bierdige het, flege striefende Rotten dr Moabita ins Land Johr um Johr. 13,21 Un s isch bassiert, daß ma ä Ma zue Grabe trait. Als ma aba ä baar Lit vu nene luegt, wirft ma d Ma in Elisas Grab. Un als sa(er) de Knochä(Bei) Elisas brihrt, wird da(er) lebändig un kummt uf sini Feß.

13,22 Hasaël, dr Kenig vu Aram, drängt Israel, solang Joahas läbt. 13,23 Aba dr HERR git nene Gnade un erbarmte sich ihra un drillt sich nene wida zue (a) um vu sinem Packt(Abkumme) wille mit Abraham, Isaak un Jakob un wott sie nit vuderbe, verwarf sie au nit vu sinem Gsicht(Visasch) bis uf de Schtund. 13,24 Un Hasaël, dr Kenig vu Aram, schtirbt, un si Bue(Suhn) Ben-Hadad wird Kenig a vu sinere Schtatt. 13,25 Joasch aba gwinnt de Schtädt zruck üs dr Hand Ben-Hadads, vum Bue(Suhn) Hasaëls, de na(er) im Kampf sinem Vada (Babbe) Joahas gnumme het. (a) Dräimol schlat nen Joasch un gwinnt so de Schtädt Israels zruck.


14. Kapitel

Rich Juda un Israel: Amazja vu Juda un Joasch vu Israel

(vgl. 2. Chr 25)

14,1 Im zweite Johr vum Joasch, d Bue(Suhn) vum Joahas, vum Kenig vu Israel, wird aAmazja Kenig, d Bue(Suhn) vum Joasch, vum Kenig vu Juda. 14,2 Fünfundzwanzig Johr alt war er, als sa(er) Kenig wird; un na(er) regierte neunundzwanzig Johr zue Jerusalem. Sini Muetter hieß Joaddan, üs Jerusalem. 14,3 Un na(er) doet, was däm HERRN wohlgefiel, doch nit we si Vada (Babbe) David, sundern (a) we si Vada (Babbe) Joasch doet au er. 14,4 Denn (a) de Hööchi wäre nit wäg, sundern des Volk opferte un räucherte noh uf d Hööchi. 14,5 Als sa(er) etze des Kenigrich fescht in vu sinere Hand het, (a) (b) hole er de Große um, de sinene Vada (Babbe), d Kenig, erschlagen hän. 14,6 Aba de Buebä(Sühn) dr Todschläga tötete er nit, (a) we s denn gschribe schtoht im Gesetzbuch vum Moses, wo dr HERR bifohle het: Di Vädare soll nit um dr Buebä(Sühn) wille schterbe, un de Buebä(Sühn) soll nit um dr Vädare wille schterbe, sundern jeda soll um vu sinere Sinde wille schterbe. 14,7 Na(Er) schlat au de Edomiter im Salztal, zehnduusig Ma, un eroberte de Schtadt Sela im Kampf un gheiße het sie Jokteel bis uf däne Dag.

14,8 Un Amazja schickt Laufbursch(Bote) zue Joasch, däm Bue(Suhn) vum Joahas, d Bue(Suhn) Jehuus, däm Kenig vu Israel, un glo hän nem sag: Kumm her, ma(mir) wen uns(us) mitänanda messen! 14,9 Aba Joasch, dr Kenig vu Israel, schickt zue Amazja, däm Kenig vu Juda, un git zantwort nem: Der (a) Dornstrauch, dr im Libanon isch, schickt zue d Zeder im Libanon un glo hän ihr sag: Gib di Dochta minem Bue(Suhn) zue d Wieb! Aba des Wild uf däm Libanon lauft iba d Dornstrauch un vutrammt nen. 14,10 Dü hesch de Edomiter gschla; driba hebt hoch sich di Herz. Habe d Ruhm un bleib dheim! Wurum suechsch dü di Ungliick, daß dü zue Fall kummsch un Juda mit dir? 14,11 Aba Amazja ghärt het nit druf. Do zeht Joasch, dr Kenig vu Israel, uffe, un sie maßen sich mitänanda, er un Amazja, dr Kenig vu Juda, bi (a) Bet- Schemesch, des in Juda lit. 14,12 Aba Juda wird vor Israel her gschla, un sie haue ab, jeda in si Huus. 14,13 Un Joasch, dr Kenig vu Israel, nimmt Amazja gfange, d Bue(Suhn) vum Joasch, d Bue(Suhn) vum Ahasja, d Kenig vu Juda, in Bet-Schemesch un kummt noh Jerusalem un riß de Muure Jerusalems ä vum Door Ephraim bis a des Ecktor, vierhundat Ellen lang, 14,14 un na(er) nimmt ällei Gold un Silba un Grät, des gfunde wird im Huus vum HERRN un im Schatz vum Königshauses, dzue de Geiseln, un zeht noh Samaria zruck. 14,15 Was aba me vu Joasch zue sag isch, was sa(er) doe het, un sini tapferen Tade un we na(er) mit Amazja, däm Kenig vu Juda, gekämpft het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Israel. 14,16 Un aJoasch legt sich zue sinene Vädere un wird bierdige zue Samaria bi d Kenige vu Israel. Un si Bue(Suhn) Jerobeam wird Kenig a vu sinere Schtatt.

14,17 Amazja aba, d Bue(Suhn) vum Joasch, vum Kenig vu Juda, läbt noh rem Tod vum Joasch, d Bue(Suhn) vum Joahas, vum Kenig vu Israel, noh fünfzehn Johr. 14,18 Was aba me vu Amazja zue sag isch, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Juda. 14,19 Un sie (a) mache ä Vuschwörig gege nen in Jerusalem; er aba floh noh Lachisch. Un sie schickte hi, nem noh, bis noh Lachisch un bringe nen um dert. 14,20 Un sie bringe nen uf Rossen, un na(er) wird bierdige zue Jerusalem bi sinene Vädere in dr Schtadt David.

14,21 Un des ganzi Volk vu Juda nimmt aAsarja in sinem sechzehnten Johr un macht nen zuem Kenig aschtatt vu sinem Vada (Babbe) Amazja. 14,22 Na(Er) baut het (a) Elat üs un hole s wida a Juda, nohchdäm dr Kenig sich zue sinene Vädere glegt het.

Rich Israel: Jerobeam dr Zweite

14,23 Im fuchzehnte Johr Amazjas, d Bue(Suhn) vum Joasch, vum Kenig vu Juda, wird aJerobeam, d Bue(Suhn) vum Joasch, Kenig iba Israel un regierte zue Samaria einundvierzig Johr. 14,24 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt, un (a) glo hän nit ab vu ällei Sinde Jerobeams, d Bue(Suhn) Nebats, dr Israel sindige macht.

14,25 Na(Er) schtellt wida her des Biet(Gäu, Gau) Israels vu Hamat bis ans Salzmeer noh rem Wort vum HERRN, vum Gottes Israels, des sa(er) gsait het durch sinene Knecht aJona, d Bue(Suhn) Amittais, d Prophete, dr vu Gat-Hefer war. 14,26 Denn dr HERR luegt d bittare Kumma Israels a, daß sie allisamt dohi ware un kei Helfa in Israel war. 14,27 Un dr HERR het nit gsait, daß sa(er) d Name Israels uslesche wott unda däm Himmel, un (a) rettet sie durch Jerobeam, d Bue(Suhn) vum Joasch. 14,28 Was aba me vu Jerobeam zue sag isch un ällei, was sa(er) doe het, un sini tapferen Tade, we na(er) gekämpft het, un we na(er) Damaskus un Hamat wida a Israel brocht het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Israel. 14,29 Un Jerobeam legt sich zue sinene Vädere, d Kenige vu Israel. Un si Bue(Suhn) (a) Secharja wird Kenig a vu sinere Schtatt.


15. Kapitel

Rich Juda: Asarja (Usija)

15,1 (a) Im siebenundzwanzigsten Johr Jerobeams, vum Kenig vu Israel, wird (b) Asarja* Kenig, d Bue(Suhn) Amazjas, vum Kenig vu Juda. 15,2 Sechzehn Johr war er alt, als sa(er) Kenig wird, un na(er) regierte zweiundfünfzig Johr zue Jerusalem. Sini Muetter hieß Jecholja, üs Jerusalem. 15,3 Un na(er) doet, was däm HERRN wohlgefiel, ganz we si Vada (Babbe) Amazja, 15,4 nur, daß de Hööchi nit wäg wäre; denn des Volk opferte un räucherte noh uf d Hööchi. (a) 15,5 Der HERR aba plagte d Kenig, daß sa(er) (a) üssätzig war bis a sinene Tod, un na(er) gwohnt het in nem bsundere Huus. Jotam aba, d Bue(Suhn) vum Kenig, schtoht däm Huus vum Kenig vor un richte des Volk vum Land. - 15,6 Was aba me vu Asarja zue sag isch un ällei, was sa(er) doe het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Juda. 15,7 Un Asarja legt sich zue sinene Vädere, un ma begrub nen bi sinene Vädere in dr Schtadt David. Un si Bue(Suhn) aJotam wird Kenig a vu sinere Schtatt.

Rich Israel: Secharja. Schallum. Menahem. Pekachja. Pekach. Afang dr

assyrischen Gfangeschaft

15,8 Im achtunddreißigsten Johr Asarjas, vum Kenig vu Juda, wird (a) Secharja, d Bue(Suhn) Jerobeams, Kenig iba Israel un regierte zue Samaria sechs Monet. 15,9 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt, we sini Vädare doe hän. (a) (b) Na(Er) glo hän nit ab vu d Sinde Jerobeams, d Bue(Suhn) Nebats, dr Israel sindige macht. 15,10 Un Schallum, d Bue(Suhn) vum Jabesch, macht ä Vuschwörig gege nen un schlat nen tot un wird Kenig a vu sinere Schtatt. - 15,11 Was aba me vu Secharja zue sag isch, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Israel. 15,12 Un des isch's, was dr HERR zue Jehu gsait het: (a) Dir soll Buebä(Sühn) uf däm Thron Israels hocke bis ins vierte Glied. Un so isch s bassiere.

15,13 Schallum aba, d Bue(Suhn) vum Jabesch, wird Kenig im neununddreißigsten Johr Usijas, vum Kenig vu Juda, un regierte ä Monet zue Samaria. 15,14 Denn Menahem, d Bue(Suhn) Gadis, zeht uffe vu Tirza un kummt noh Samaria un schlat Schallum, d Bue(Suhn) vum Jabesch, in Samaria tot un wird Kenig a vu sinere Schtatt. 15,15 Was aba me vu Schallum zue sag isch un sini Vuschwörig, de na(er) gmacht het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Israel. 15,16 Domols schlat Menahem de Schtadt Tifsach un alli, de drin ware, un ihr Biet(Gäu, Gau) vu (a) Tirza üs, wel sie nen nit ilo wen, un schlat sie, un (b) alli ihri Schwangere glo hän er aufschlitzen.

15,17 Im neununddreißigsten Johr Asarjas, vum Kenig vu Juda, wird Menahem, d Bue(Suhn) Gadis, Kenig iba Israel un regierte zehn Johr zue Samaria. 15,18 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt. Na(Er) glo hän si Läbä lang nit ab vu d Sinde Jerobeams, d Bue(Suhn) Nebats, dr Israel sindige macht. 15,19 Un s kummt Pul, dr Kenig vu Assyrien*, ins Land. Un Menahem git Pul duusig Zentna Silba, (a) dmit er's mit nem halte wott un si Kenigrich bfeschtigt. 15,20 Un Menahem legt ä (a) Schtiir (Zinsgrosche) uf de Reichsten in Israel, fuchzig Silbaschtickle uf jede Ma, um s däm Kenig vu Assyrien z ge. So zeht dr Kenig vu Assyrien wida heim un bliebt nit im Land. 15,21 Was aba me vu Menahem zue sag isch un ällei, was sa(er) doe het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Israel. 15,22 Un Menahem legt sich zue sinene Vädere, un si Bue(Suhn) Pekachja wird Kenig a vu sinere Schtatt.

15,23 Im fünfzigsten Johr Asarjas, vum Kenig vu Juda, wird Pekachja, dr Bue(Suhn) Menahems, Kenig iba Israel un regierte zue Samaria zwei Johr. 15,24 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt, denn na(er) glo hän nit ab vu dr Sinde Jerobeams, d Bue(Suhn) Nebats, dr Israel sindige macht. 15,25 Un s macht Pekach, d Bue(Suhn) Remaljas, si Ritta, ä (a) Vuschwörig gege nen - un mit nem ware fuchzig Ma vu d Gileaditern - un schlat nen tot in Samaria im Burgturm vum Königshauses samt Argob un Arje un wird Kenig a vu sinere Schtatt. - 15,26 Was aba me vu Pekachja zue sag isch un ällei, was sa(er) doe het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Israel.

15,27 Im zweiundfünfzigsten Johr Asarjas, vum Kenig vu Juda, wird Pekach, d Bue(Suhn) Remaljas, Kenig iba Israel un regierte zue Samaria zwanzig Johr. 15,28 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt, denn na(er) glo hän nit ab vu dr Sinde Jerobeams, d Bue(Suhn) Nebats, dr Israel sindige macht. 15,29 Zue der Ziit Pekachs, vum Kenig vu Israel, kummt Tiglat-Pileser, dr Kenig vu Assyrien, un nimmt Ijon, Abel-Bet-Maacha, Janoach, Kedesch, Hazor, Gilead un vu Galiläa des ganzi Land Naftali un fihrt sie wäg noh Assyrien. (a) 15,30 Un (a) Hoschea, d Bue(Suhn) Elas, macht ä (b) Vuschwörig gege Pekach, d Bue(Suhn) Remaljas, un schlat nen tot un wird Kenig a vu sinere Schtatt im zwanzigsten Johr Jotams, d Bue(Suhn) Usijas. - 15,31 Was aba me vu Pekach zue sag isch un ällei, was sa(er) doe het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Israel.

Rich Juda: Jotam

15,32 (a) Im zweite Johr Pekachs, d Bue(Suhn) Remaljas, vum Kenig vu Israel, wird Jotam Kenig, d Bue(Suhn) Usijas, vum Kenig vu Juda. 15,33 Na(Er) war fünfundzwanzig Johr alt, als sa(er) Kenig wird; un na(er) regierte sechzehn Johr zue Jerusalem. Sini Muetter hieß Jeruscha, ä Dochta Zadoks. 15,34 (a) Un na(er) doet, was däm HERRN wohlgefiel, ganz we si Vada (Babbe) Usija doe het, 15,35 nur, daß de Hööchi nit wäg wäre; denn des Volk opferte un räucherte noh uf d Hööchi. Na(Er) baut het des obere Door am Huus vum HERRN. - 15,36 Was aba me vu Jotam zue sag isch un ällei, was sa(er) doe het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Juda. 15,37 Zue der Ziit begann dr HERR, gege Juda zue schicke (a) Rezin, d Kenig vu Aram, un Pekach, d Bue(Suhn) Remaljas. 15,38 Un Jotam legt sich zue sinene Vädere un wird bierdige bi sinene Vädere in dr Schtadt David, vu sinem Vada (Babbe). Un si Bue(Suhn) Ahas wird Kenig a vu sinere Schtatt.

16. Kapitel

Rich Juda: Ahas stellt ä heidnischen Altar uf un baut d Tempel

um

16,1 (a) Im siebzehnten Johr Pekachs, d Bue(Suhn) Remaljas, wird Ahas Kenig, d Bue(Suhn) Jotams, vum Kenig vu Juda. 16,2 Zwanzig Johr war Ahas alt, als sa(er) Kenig wird; un na(er) regierte sechzehn Johr zue Jerusalem. Un na(er) doet nit, was däm HERRN, sinem Gott, wohlgefiel, we si Vada (Babbe) David, 16,3 denn na(er) wandelte uf däm Wäg dr Kenig vu Israel. Dozue (a) glo hän er sinene Bue(Suhn) durchs Fiir go noh d greulichen Sitten dr Heide, de dr HERR vor d Israelite vutriebe het, 16,4 un hole Opfa dar un räucherte uf d Hööchi un uf d Hiigel un unda ällei grene Baim.

16,5 Domols ziehe (a) Rezin, dr Kenig vu Aram, un Pekach, d Bue(Suhn) Remaljas, dr Kenig vu Israel, nuf, um gege Jerusalem zue kämpfen, un belagerten Ahas in dr Schtadt; aba sie kenne sie nit erobern. 16,6 Zue der Ziit hole Rezin, dr Kenig vu Aram, (a) Elat wida a Edom un vutriebt de Judäer üs Elat. Dnohch kumme de Edomiter un huuste drin bis uf däne Dag. 16,7 aAba Ahas schickt Laufbursch(Bote) zue Tiglat- Pileser, däm Kenig vu Assyrien, un glo hän nem sag: I(Ich) bi di Knecht un di Bue(Suhn). Kumm uffe un hilf ma(mir) üs dr Hand vum Kenig vu Aram un vum Kenig vu Israel, de sich gege mi ufgmacht hän! 16,8 Un Ahas (a) nimmt des Silba un Gold, des sich in däm Huus vum HERRN un in d Schätzen vum Königshauses findet, un schickt däm Kenig vu Assyrien Gschenkli. 16,9 Un dr Kenig vu Assyrien ghärt het uf nen un zeht uffe gege Damaskus un eroberte s un fihrt de Inwohna wäg noh Kir un tötete Rezin.

16,10 Un dr Kenig Ahas zeht Tiglat- Pileser entgegä, däm Kenig vu Assyrien, noh Damaskus. Un als sa(er) d Altar luegt, dr in Damaskus war, schickt dr Kenig Ahas zuem Prieschta Uria Maße un Abbild vum Altar, ganz we der gmacht war. 16,11 Un dr Prieschta Uria baut het ä Altar un macht nen so, we dr Kenig Ahas zue nem gschickt het vu Damaskus, bis sa(er) selbscht vu Damaskus kummt. 16,12 Un als dr Kenig üs Damaskus zruckkummt un d Altar luegt, kummt er rah, schtiegt nuf 16,13 un isch vubrennt druf si Brandopfa un Schpeiseopfa un goß druf si Trinkopfa un schpritzt des Bluet dr Dankopfa, de na(er) opferte, a d Altar. 16,14 Aba d kupfernen Altar, dr vor rem HERRN schtoht, doet da(er) wäg, dmit da(er) nit schtand zwische däm Altar un däm Huus vum HERRN, sundern het sich anekockt nen a de Site vum näji(naii) Altar gege Norde. 16,15 Un dr Kenig Ahas bifehlt däm Prieschta Uria: Uf däm große Altar sollsch dü aziinde de Brandopfa vum Morge un de Schpeiseopfa vum Obend un de Brandopfa vum Kenig un si Schpeiseopfa un de Brandopfa vum ganze Volks samt ihrem Schpeiseopfa un Trinkopfa; un ällei Bluet dr Brandopfa un des Bluet dr Schlachtopfa sollsch dü dra schpritze. Aba wägä vum kupfernen Altar will i(ich) bedenken, was i(ich) mache. 16,16 Der Prieschta Uria doet ällei, was nem dr Kenig Ahas bifohle het. 16,17 Un dr Kenig Ahas bricht de Leisten dr Gestelle ab un nimmt de Kessel vu nene rab. Un des Meer nimmt da(er) vu d kupfernen Rinda rab, de drunda ware, un het sich anekockt s uf ä steinernes Pflaster. (a) 16,18 Au de vudeckt Sabbathalle, de am Tempel baut war, un d üßere Königseingang am Huus vum HERRN änderte er, däm Kenig vu Assyrien zuliebe. 16,19 Was aba me vu Ahas zue sag isch, was sa(er) doe het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Juda. 16,20 Un Ahas legt sich zue sinene Vädere un wird bierdige bi sinene Vädere in dr Schtadt David. Un si Bue(Suhn) (a) Hiskia wird Kenig a vu sinere Schtatt.


17. Kapitel

Rich Israel: Hoschea letschte Kenig. Eroberung Samarias. Di assyrische

Gfangeschaft

17,1 (a) Im zwölften Johr vum Ahas, vum Kenig vu Juda, wird (b) Hoschea, dr Bue(Suhn) Elas, Kenig iba Israel un regierte zue Samaria niin Johr. 17,2 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt, doch nit we de Kenig vu Israel, de vor nem ware.

17,3 Gegen nen zeht uffe Salmanassar, dr Kenig vu Assyrien. Un Hoschea wird nem folgsam un hole nem Abgaben. 17,4 Als aba dr Kenig vu Assyrien innewurde, daß Hoschea ä Vuschwörig gmacht un Laufbursch(Bote) gschickt het zue So, däm Kenig vu Ägypte, un (a) keini Abgaben däm Kenig vu Assyrien hole we alli Johr, nimmt da(er) nen fescht un legt nen ins Gfängnis (Loch). 17,5 Un dr Kenig vu Assyrien zeht durch des ganzi Land un gege Samaria un belagerte s dräi Johr lang. (a) 17,6 Un im niinte Johr Hoscheas eroberte dr Kenig vu Assyrien Samaria un fihrt Israel wäg noh Assyrien un glo hän sie huuse in Halach un am Habor, däm Fluß vu Gosan, un in d Schtädt dr Meder.

Der Grund fir de Vuwerfig vum Rich Israel

17,7 Denn de Israelite hän gege d HERRN, ihrem Gott, gsindigt, dr sie üs Ägypteland gfihrt het, üs dr Hand vum Pharao, vum Kenig vu Ägypte, un firchte andere Götta 17,8 un (a) wandelten noh d Satzige dr Heide, de dr HERR vor Israel vutriebe het, un gmacht hän we de Kenig vu Israel. 17,9 Un de Israelite ersannen, was nit recht war gege d HERRN, ihrem Gott, so daß sie sich Hööchi baue in ällei Derfa (Käffa), vu d Wachttürmen bis zue d feschte Schtädt, 17,10 un richteten Schteimole uf un Ascherabilder uf ällei hohen Hiigel un unda ällei grene Bäumena 17,11 un opferten uf ällei Hööchi we de Heide, de dr HERR vor nene wägtriebä het, un trieben bese Sach, womit sie d HERRN gergaret hän(erziirntet), 17,12 un dene d Götze, vu däne dr HERR zue nene gsait het: (a) (b) Das sollt ihr nit doe! 17,13 Un doch het dr HERR Israel un Juda gewarnt durch alli Prophete un alli Seher un nene sag losse: Kehrt um vu äire bese Wäg un hebet (haltet) mi Gebote un Rechte noh rem ganze Gsetz, des i(ich) äire Vädere bifohle ha un des i(ich) zue äich gschickt ha durch mi Knecht, de Prophete. 17,14 Aba sie ghorche nit, sundern versteiften ihrem Knick we ihri Vädare, de nit a d HERRN, ihrem Gott, glaube. 17,15 Dozue hän nen vuachtet sie sini Gebote un sinene Packt(Abkumme), d er mit ihrem Vädere gschlosse het, un sini Warnungen, de na(er) nene git, un wandelten ihrem nichtige Götze noh un trieben Nichtiges. (a) Sie gmacht hän we de Heide um sie her, vu däne dr HERR nene bifohle het, sie solle nit we de doe. 17,16 Aba sie vuloße alli Gebote vum HERRN, ihrem Gottes, un (a) mache sich zwei gegossene Kälber un ä (b) Bild dr Aschera un bäte ällei Heer vum Himmel a un dene Baal 17,17 un aließen ihri Buebä(Sühn) un Techta durchs Fiir go un gehn mit Wahrsagen un Zaubarai um un vukaufe sich, zue doe, was däm HERRN mißflallt, um nen zue erzürnen. 17,18 Do wird dr HERR sehr (sölli) zornig iba Israel un doet s vu sinem Gsicht(Visasch) wäg, so daß nigs ibrigbliebt als dr Schtamm Juda ällei. - 17,19 Au Juda hebet (haltet) nit de Gebote vum HERRN, vu sinem Gottes, sundern wandelte noh d Satzige, noh däne Israel gläbt het. - 17,20 Drum verwarf dr HERR des ganzi Gschlecht Israel un drängt sie un git sie in de Händ(Pfode) dr Raiba (Deb, Vubrecha), bis sa(er) sie vu sinem Gsicht(Visasch) wegschpuckt. 17,21 Denn dr Herr (a) riß Israel vum Huus David los, un sie mache zuem Kenig Jerobeam, d Bue(Suhn) Nebats. Der drillt Israel ab vum HERRN un macht, daß sie schwer sündigten. 17,22 So wandelte Israel in ällei Sinde Jerobeams, de na(er) doe het, un sie len nit dvu ab, 17,23 bis dr HERR Israel vu sinem Gsicht(Visasch) wegtat, (a) we na(er) gsait het durch alli sini Knecht, de Prophete. So wird Israel üs sinem Land wäggfihrt noh Assyrien bis uf däne Dag. 17,24 Der Kenig vu Assyrien aba glo hän Lit vu Babel kumme, vu Kuta, vu Awa, vu Hamat un Sefarwajim, un glo hän sie huuse in d Schtädt vu Samarien a Israels Schtatt. Un sie nähmä Samarien ä un huuste in sinene Schtädt. 17,25 Als sie aba anfingen, dert zue huuse, un d HERRN nit firchte, schickt dr HERR unda sie (a) Löwen, de umbringe däte sie. 17,26 Un ma glo hän däm Kenig vu Assyrien sag: Di Velka, de dü herbrocht un mit däne dü de Schtädt Samariens besetzt hesch, wisse nigs vu dr Vuehrig vum Gottes des Land. Drum het da(er) Löwen unda sie gschickt, un lueg, de umbringe sie, wel sie nigs wisse vu dr Vuehrig vum Gottes des Land. 17,27 Der Kenig vu Assyrien bifehlt: Hole derthi ä dr Prieschta, de vu dert wäggfihrt sin; er zeht hi un wohne dert un lehr sie de Vuehrig vum Gottes vum Land. 17,28 Do kummt eina dr Prieschta, de vu Samarien wäggfihrt ware, un gwohnt het in Bethel un lehrt sie, we sie d HERRN firchte solle. 17,29 Aba jedes Volk macht sich sinene Gott un doet nen in de Heiligtümer uf d Hööchi, de de Samaritaner gmacht hän, jedes Volk in sinene Schtädt, in däne s gwohnt het. 17,30 Di vu Babel mache sich Sukkot- Benot, de vu Kuta mache sich Nergal, de vu Hamat mache sich Aschima, 17,31 de vu Awa mache sich Nibhas un Tartak; de vu Sefarwajim (a) verbrannten ihri Buebä(Sühn) däm Adrammelech un Anammelech, d Götta dera vu Sefarwajim. 17,32 Un wel sie au d HERRN firchte, (a) beschtelle sie sich Prieschta uf d Hööchi üs ällei Volk unda nene; de opferten fir sie in d Heiligtümern uf d Hööchi. 17,33 So firchte sie d HERRN, dene aba au d Götta noh rem Bruch dr Velka, vu däne ma sie herbrocht het. 17,34 Un bis uf däne Dag doe sie noh d frehere Bräuchen: sie firchte nit d HERRN, noh hebed sie Satzige un Rechte noh rem Gsetz un Gebot, des dr HERR bifohle het d Sehn aJakobs, däm ma(er) d Name Israel git; 17,35 het doch dr HERR ä Packt(Abkumme) mit nene gschlosse un nene bifohle: (a) Firchte keini anderem Götta un bäte den sie nit a un dene nene nit un opfart nene nit, 17,36 sundern d HERRN, dr äich üs Ägypteland gfihrt het mit große Kraft un ausgestrecktem Arm, d firchtet, d bäte den a un däm opfart. 17,37 Un de Satzige, Rechte, Gsetze un Gebote, de na(er) äich het ufschribe losse, de hebet (haltet), daß ihr dnohch den alliziit, un firchtet nit andere Götta. 17,38 Un vergeßt nit d Packt(Abkumme), d er mit äich gschlosse het, un firchtet nit andere Götta, 17,39 sundern firchtet d HERRN, äire Gott; dr wird äich erretten vu ällei äire Feinde (Gegna). (a) 17,40 Aba sie ghorche nit, sundern gmacht hän noh ihrem frehere Bräuchen. 17,41 So firchte de Velka d HERRN un dene au ihrem Götze. Au ihri Kinda un Kindeskinda doe, we ihri Vädare doe hän, bis uf däne Dag.

18. Kapitel

Rich Juda: Hiskia

(vgl. 2. Chr 29 - 31)

18,1 Im dritte Johr Hoscheas, d Bue(Suhn) Elas, vum Kenig vu Israel, wird (a) Hiskia Kenig, d Bue(Suhn) vum Ahas, vum Kenig vu Juda. 18,2 Na(Er) war fünfundzwanzig Johr alt, als sa(er) Kenig wird; un na(er) regierte neunundzwanzig Johr zue Jerusalem. Sini Muetter hieß Abi, ä Dochta Secharjas. 18,3 Un (a) er doet, was däm HERRN wohlgefiel, ganz we si Vada (Babbe) David. 18,4 Na(Er) (a) entfernte de Hööchi un vubricht de Schteimole un haut des Bild dr Aschera um un (b) zerschlug de iserne Schlange, de Moses gmacht het. Denn bis zue der Ziit het ihr Israel geräuchert, un ma gheiße het sie Nehuuschtan. 18,5 Na(Er) vuträut däm HERRN, däm Gott Israels, (a) so daß unda ällei Kenige vu Juda seinesgleichen noh nem nit war noh vor nem gsi isch. 18,6 Na(Er) hing däm HERRN a un wich nit vu nem ab un hebet (haltet) sini Gebote, de dr HERR däm Moses bifohle het. 18,7 Un dr HERR war mit nem, un ällei, was sa(er) sich vorgnu het, gelang nem.

.Und er wird abtrünnig vum Kenig vu Assyrien un war nem nimi folgsam. 18,8 Na(Er) schlat au de Philista bis noh Gaza un sinem Biet(Gäu, Gau), vu d Wachttürmen bis zue d feschte Schtädt.

18,9 a Im vierten Johr Hiskias, vum Kenig vu Juda - des war des siebte Johr Hoscheas, d Bue(Suhn) Elas, vum Kenig vu Israel -, zeht Salmanassar, dr Kenig vu Assyrien, uffe gege Samaria un belagerte s. 18,10 un nimmt s ä noh dräi Johr. Im sechste Johr Hiskias, des isch im niinte Johr Hoscheas, vum Kenig vu Israel, wird Samaria ignumme. 18,11 Un dr Kenig vu Assyrien fihrt Israel wäg noh Assyrien un glo hän sie huuse in Halach un am Habor, däm Fluß vu Gosan, un in d Schtädt dr Meder, 18,12 wel sie nit ghärt hän dr Schtimm vum HERRN, ihrem Gottes, un sinene Packt(Abkumme) ibaträte hän un ällei, was Moses, dr Knecht vum HERRN, bifohle het; sie hän nit ghärt un nit dnohch doe.

Sanherib zeht gege Jerusalem

(vgl. 2. Chr 32,1-19; Jes 36) 18,13 Im vierzehnten Johr vum Kenig Hiskia zeht uffe Sanherib, dr Kenig vu Assyrien, gege alli feschte Schtädt Judas un nimmt sie ä. 18,14 Do schickt Hiskia, dr Kenig vu Juda, zuem Kenig vu Assyrien noh Lachisch un glo hän nem sag: I(Ich) hab Unrecht doe, zeh wäg vu ma(mir). Was dü ma(mir) auferlegst, will i(ich) schleipfe. Do legt dr Kenig vu Assyrien Hiskia, däm Kenig vu Juda, draihundat Zentna Silba uf un driißig Zentna Gold. 18,15 So git Hiskia all des Silba, des sich im Huus vum HERRN un in d Schätzen vum Huus vum Kenig findet. (a) 18,16 Zue d selben Ziit vubricht Hiskia, dr Kenig vu Juda, de Direne am Tempel vum HERRN un des Goldblech, des sa(er) selbscht het darüberziehen losse, un git s däm Kenig vu Assyrien.

18,17 Un dr Kenig vu Assyrien schickt d Tartan un d Rabsaris un d Rabschake vu Lachisch zuem Kenig Hiskia mit große Heeresmacht noh Jerusalem, un sie ziehe nuf. Un als sie hinkamen, hebe sie a dr (a) Wasserleitung vum oberen Teiches, dr a dr Schtroß bi däm Acka vum Walkers lit. 18,18 Un sie refe noh rem Kenig. Do kumme zue nene üsä dr Hofmeischta Eljakim, d Bue(Suhn) Hilkijas, un dr Schrieba Schebna un dr Kanzla Joach, d Bue(Suhn) Asafs. 18,19 Un dr Rabschake sait zue nene: Sagt doch däm Kenig Hiskia: So sait dr großi Kenig, dr Kenig vu Assyrien: Was isch des fir ä Vuträue, des dü do hesch? 18,20 Meinsch dü, bloße Wort sin scho Rot un Macht zuem Kämpfen? Uf wen vulosst dü di denn, daß dü vu ma(mir) abtrünnig wore bisch? 18,21 Lueg, vulosst dü di uf däne zerbrochenen (a) Rohrstab, uf Ägypte, dr jeda, dr sich druf schtitzt, in de Hand goh un sie durchbohren wird? So isch dr Pharao, dr Kenig vu Ägypte, fir alli, de sich uf nen vulo. 18,22 Odr wen ihr zue ma(mir) sag: Mir vulo uns(us) uf d HERRN, unsari Gott! Isch scha(er) s denn nit, däm si Hööchi un Altäre Hiskia wäg un zue Juda un zue Jerusalem gsait het: (a) Nur vor däm Altar, dr in Jerusalem isch, sollt ihr abäte (ahimmle)? 18,23 Wohlan, nimm ä Wette a mit minem Herrn, däm Kenig vu Assyrien: I(Ich) will dir zweiduusig Ross ge, ob dü Ritta dzue schtelle kasch? 18,24 We willsch dü denn zrucktriebe au nur ä dr Kleinschte vu vu minem Herrn Untertanen? Un dü vulosst di uf Ägypte um dr Kärre un Gschpann wille. 18,25 Meinsch dü aba, i(ich) isch ohni d HERRN rabzoge, daß i(ich) de Platz vugang? Der HERR het ma(mir)'s bifohle: Zieh nuf in des Land un verdirb s!

18,26 Do sag Eljakim, d Bue(Suhn) Hilkijas, un Schebna un Joach zuem Rabschake: Gsaite mit di Knecht aramäisch, denn ma(mir) vuschtoh's, un sait nit mit uns(us) hebräisch vor d Ohre vum Volks, des uf dr Muure isch. 18,27 Aba dr Rabschake sait zue nene: Het mi denn mi Herr zue dinem Herrn odr zue dir gschickt, daß i(ich) solchi Wort sait, un nit vielme zue d Männa (Manne), de uf dr Muure hocke, daß sie mit äich ihrem eigene Mischt frässä un ihrem Harn sufe? 18,28 Do kummt dr Rabschake hi un reft mit luta Schtimm uf hebräisch un sait: Häre des Wort vum große Kenig, vum Kenig vu Assyrien! 18,29 So sait dr Kenig: Len äich vu Hiskia nit bschieße, denn na(er) vumag äich nit zue erretten üs wägä ma(mir) Hand. 18,30 Un len äich vu Hiskia nit vutreschte uf d HERRN, wenn na(er) sait: Der HERR wird uns(us) erretten, un de Schtadt wird nit in de Händ(Pfode) vum Kenig vu Assyrien ge wäre. 18,31 Häre nit uf Hiskia! Denn so sait dr Kenig vu Assyrien: Schließt Freundschaft mit ma(mir) un kummt zue ma(mir) üsä, so soll jeda (a) vu sinem Wischtock un sinem Fiegebaum ässä un vu sinem Brunne trinke, 18,32 bis i(ich) kummt un äich hole in ä Land, des äirem Land gli isch, drin Korn, Wi, Brot, Wiberge, Elbaium un Honig sin; dann(dnoh) d ihr am Läbä bliebe un nit schterbe. Häre nit uf Hiskia, denn na(er) vufihrt äich, wenn na(er) sait: Der HERR wird uns(us) erretten. 18,33 Hän etwa (a) de Götta dr anderem Velka ihr Land errettet üs dr Hand vum Kenig vu Assyrien? 18,34 Wo sin de Götta vu Hamat un Arpad? Wo sin de Götta vu Sefarwajim, Hena un Awa? Wo sin de Götta vum Land Samarien? Hän sie Samaria errettet üs wägä ma(mir) Hand? 18,35 Wo isch ä Gott unda d Götta alli Lända, (a) dr si Land üs wägä ma(mir) Hand errettet het, daß ällei dr HERR Jerusalem üs wägä ma(mir) Hand erretten soll? 18,36 Das Volk aba schwieg schtill un git zantwort nem nigs, denn dr Kenig het bifohle: Antwortet nem nigs. 18,37 Do kumme dr Hofmeischta Eljakim, d Bue(Suhn) Hilkijas, un dr Schrieba Schebna un dr Kanzla Joach, d Bue(Suhn) Asafs, zue Hiskia mit vurissene Kleida un sage nem de Wort vum Rabschake a.


19. Kapitel

Hiskias Gebet. Jesaja vuheißt Rettig

(vgl. 2. Chr 32,20-23; Jes 37,1-35)

19,1 Als dr Kenig Hiskia des ghärt het, vuriß er sini Kleida un legt ä Sack a un goht in des Huus vum HERRN. 19,2 Un na(er) schickt d Hofmeischta Eljakim un d Schrieba Schebna samt d Älteschte dr Prieschta, mit Säck azogä, zuem Prophete Jesaja, däm Bue(Suhn) vum Amoz. 19,3 Un sie sag zue nem: So sait Hiskia: Das isch ä Dag dr Not, dr Schtrof un dr Schmach - we wenn Kinda ebe gibore wäre soll, aba de Kraft fehlt, sie zue uf d Welt bringe. 19,4 Vielliecht härt dr HERR, di Gott, alli Wort vum Rabschake, d si Herr, dr Kenig vu Assyrien, gschickt het, um (a) hohnzusprechen däm lebändige Gott, un schtroft (b) de Wort, de dr HERR, di Gott, ghärt het. So erhebe di Gebet fir de Ibrigbliebene, de noh do sin. 19,5 Un als de Große vum Kenig Hiskia zue Jesaja kumme, 19,6 sait Jesaja zue nene: So sait äirem Herrn: Des sait dr HERR: Fircht di nit vor d Wort, de dü ghärt hesch, mit däne mi de Knecht vum Kenig vu Assyrien gläschtert hän. 19,7 Lueg, i(ich) will ä Geischt iba nen bringe, daß sa(er) ä (a) Gschwätz härä un in si Land zruckzeh wird, un (b) will nen durchs Schwert fälle in sinem Land.

19,8 Un als dr Rabschake zruckkummt, findet da(er) d Kenig vu Assyrien gege Libna kämpfen, denn na(er) het ghärt , daß sa(er) vu Lachisch abzoge war. 19,9 Der Kenig vu Assyrien het nämlich ghärt iba Tirhaka, d Kenig vu Kusch: Lueg, er isch üsgzoge, mit dir zue kämpfen. Do schickt da(er) abamols Laufbursch(Bote) zue Hiskia un glo hän nem sag: 19,10 So sage zue Hiskia, däm Kenig vu Juda: Loß di vu dinem Gott nit bschieße, uf d dü di vulosst un saisch: aJerusalem wird nit in de Hand vum Kenig vu Assyrien ge wäre. 19,11 Lueg, dü hesch ghärt , was de Kenig vu Assyrien ällei Lända doe hän, daß sie d Bann a nene vollschtreckte, un dü ällei solltscht errettet wäre? 19,12 Hän (a) de Götta dr Velka, de vu minem Vädere vunichtet sin, sie errettet: Gosan, Haran, Rezef un de Lit vu Eden, de zue Telassar ware? 19,13 Wo isch dr Kenig vu Hamat, dr Kenig vu Arpad un dr Kenig dr Schtadt Sefarwajim, vu Hena un Awa?

19,14 Als Hiskia d Bref vu d Laufbursch(Bote) gregt un gläse het, goht er nuf zuem Huus vum HERRN un breitet nen üs vor rem HERRN 19,15 un bäte vor rem HERRN un sait: HERR, Gott Israels, (a) (b) dr dü iba d Cherubim thronst, dü bisch ällei Gott iba alli Kenigrich uf Erde, dü hesch Himmel un Erde gmacht. 19,16 HERR, bucke di Ohre un her, doe di Aug uf un lueg un her de Wort Sanheribs, dr hergschickt het, um däm lebändige Gott hohnzusprechen. 19,17 S isch wohr, HERR, de Kenig vu Assyrien hän de Velka mit däm Schwert umbrocht un ihri Lända vuwüschtet 19,18 un hän ihri Götta ins Fiir gworfe, denn s ware nit Götta, sundern Gschafftes vu Menschenhänden, Holz un Schtei (Wackes); drum hän sie sie vutilgt. 19,19 Etze aba, HERR, unsa Gott, errette uns(us) üs vu sinere Hand, dmit alli Kenigrich uf Erde erkenne, daß dü, HERR, ällei Gott bisch.

19,20 Do schickt Jesaja, d Bue(Suhn) vum Amoz, zue Hiskia un glo hän nem sag: So sait dr HERR, dr Gott Israels: Was dü zue ma(mir) gebetet hesch um Sanheribs wille, vum Kenig vu Assyrien, des ha i(ich) ghärt . 19,21 Das isch's, was dr HERR gege nen gsait het: Di Jungfrau, de Dochta Zion, vuachtet di un spottet dinere. Di Dochta Jerusalem schittle ihr Schädel hinda dir her. 19,22 Wen hesch dü gehöhnt un gläschtert? Iba wen hesch dü di Schtimm obe? Dü hesch di Aug obe gege d Heilige Israels! 19,23 Dü hesch d HERRN durch di Laufbursch(Bote) vuschpottet un gsait: I(Ich) bi mit dr Lit wägä ma(mir) Kärre uf de Hööchi dr Berg gschtiege, in d innersten Libanon. I(Ich) ha sini hohen Zedern un auserlesenen Zypressen abghaue un bi kumme bis zue d äußerschte Herberge drin im dichtesten Walde. 19,24 I(Ich) ha grabe un trunke de fremdi Wassa un wäre austrocknen mit minem Fußsohlen alli großi Wildbäch Ägyptens. - 19,25 Hesch dü nit ghärt , daß i(ich) s lang zvor gmacht un vu Afang a geplant ha? Etze aba ha ich's kumme losse, daß dü feste Schtädt zerstörtest zue wüsten Schteihufä. 19,26 Un de drin huuse, wäre ohni Kraft un firchte sich un wäre zschande. Sie wäre we des Gras uf däm Feld un we des grene Kraut, we Gras uf d Dächa, des vudorrt, bvor s rief wird. 19,27 I(Ich) wiß vu dinem Ufschtoh un Sitzen, dinem Ausziehen un Einziehen, un daß dü tobst gege mi. 19,28 Wel dü denn gege mi tobst un di Ibamuet vor mi Ohre kumme isch, so will i(ich) dir minem Ring in di Nase lege un minem Zaum in di Mul un will di d Wäg wida zurückführen, d dü herkumme bisch.

19,29 Un des isch dir, Hiskia, ä Zeiche: In däm Johr iß, was vu selba nachwächst, im nägschte Johr, was au dann noh (dnoh) wagst, im dritte Johr sajt un erntet un pflanzt Wiberge un ässä ihri Fricht. 19,30 Un was vum Huus Juda errettet un ibrigbliebe isch, wird vu naiem noh nab Wurzeln schlat un obe Frucht schleipfe. 19,31 Denn vu Jerusalem wäre üsgoh, de ibrigbliebe sin, un de Erretteten vum Berg Zion. (a) Der Eifa vum HERRN Zebaoth wird des doe.

19,32 Drum sait dr HERR iba d Kenig vu Assyrien: Na(Er) soll nit in de Schtadt kumme un kei Pfeil hineinschießen un mit keinem Schild davorkommen un soll kei Wall gege sie ufschitte, 19,33 sundern na(er) soll d Wäg wida zruckzeh, d er kumme isch, un soll in de Schtadt nit kumme; dr HERR sait's. 19,34 Un (a) i(ich) will de Schtadt beschirmen, daß i(ich) sie errette um minetwegä un um vu minem Knecht David wille.

19,35 a Un in der Nacht fahrt üs dr Engel vum HERRN un schlat im Laga vu Assyrien hundertfünfundachtzigduusig Ma. Un als ma sich freh am Morge ufgmacht het, lueg, do lit ällei volla Lychen. 19,36 So bricht Sanherib, dr Kenig vu Assyrien, uf un zeht ab, kehrt um un bliebt zue Ninive. 19,37 Un als sa(er) abätete im Huus vu sinem Gottes Nisroch, (a) erschlugen nen mit däm Schwert sini Buebä(Sühn) Adrammelech un Sarezer, un sie entkamen ins Land Ararat. Un si Bue(Suhn) Asarhaddon wird Kenig a vu sinere Schtatt.


20. Kapitel

Hiskias Kranket un Genesung

(vgl. 2. Chr 32,24-26; Jes 38,1-8)

20,1 Zue der Ziit wird Hiskia totkrank. Un dr Prophet Jesaja, d Bue(Suhn) vum Amoz, kummt zue nem un sait zue nem: Des sait dr HERR: Bestelle di Huus, denn dü wirsch schterbe un nit am Läbä bliebe. 20,2 Na(Er) aba drillt si Üsgsäh zue d Wand un bäte zuem HERRN un sait: 20,3 Ach, HERR, denk doch, daß i(ich) vor dir in Treui un mit rechtschaffenem Herz gwandelt bi un doe ha, was dir wohlgefällt. Un Hiskia hiilt sehr (sölli) . 20,4 Als aba Jesaja noh nit zuem mittleren Hof nüsgange war, kummt vum HERRN Wort zue nem: 20,5 Kehre um un sag Hiskia, däm Firschte vu minem Volks: Des sait dr HERR, dr Gott vu dinem Vada (Babbe) David: I(Ich) ha di Gebet ghärt un di Träne gsähne. Lueg, i(ich) will di gsund mache - am dritte Däg wirsch dü nuf in des Huus vum HERRN go -, 20,6 un i(ich) will fünfzehn Johr zue dinem Läbä hinzutun un di un de Schtadt erretten vor rem Kenig vu Assyrien un (a) de Schtadt beschirmen um minetwegä un um vu minem Knecht David wille. 20,7 Un Jesaja sait: Hole her ä Pflaster vu Fiege! Un als sie des bringe, lege sie s uf des Gschwir, un na(er) wird gsund

20,8 Hiskia aba sait zue Jesaja: Was isch des Zeiche, daß mi dr HERR gsund mache wird un i(ich) in vum HERRN Huus nufgoh wäre am dritte Däg? 20,9 Jesaja sait: Des Zeiche wirsch dü vum HERRN hän, daß dr HERR doe wird, was sa(er) zuegsait het: Soll dr Schatte a dr Sunneühr zehn Schtrich vorwärts go odr zehn Schtrich zurückgehen? 20,10 Hiskia sait: S isch laicht, daß dr Schatte zehn Schtrich vorwärts gang. Das will i(ich) nit, sundern daß sa(er) zehn Schtrich zurückgehe. 20,11 Do reft dr Prophet Jesaja d HERRN a, un dr Herr glo hän d Schatte a dr Sunneühr vum Ahas zehn Schtrich zurückgehen, de na(er) vorwärts gange war.

Gsandtschaft vum Kenig vu Babel

(vgl. 2. Chr 32,31; Jes 39) 20,12 Zue der Ziit schickt Merodach-Baladan, d Bue(Suhn) Baladans, dr Kenig vu Babel, Bref un Gschenkli a Hiskia; denn na(er) het ghärt , daß Hiskia krank gsi war. 20,13 Hiskia aba freut sich iba de Laufbursch(Bote) un zeige nene des ganzi Schatzhaus, Silba, Gold, Spezerei un des beschte El un des Zeughaus un ällei, was a Schätzen do war. S war nigs in sinem Huus un in vu sinere ganze Herrschaft, was nene Hiskia nit zeige het. 20,14 Do kummt dr Prophet Jesaja zuem Kenig Hiskia un sait zue nem: Was hän de Lit gsait? Un woher sin sie zue dir kumme? Hiskia sait: Sie sin üs fernen Landen zue ma(mir) kumme, üs Babel. 20,15 Na(Er) sait: Was hän sie gsähne in dinem Huus? Hiskia sait: Sie hän ällei gsähne, was in minem Huus isch, un s git vu minem Schätzen nigs, was i(ich) nene nit zeige het. 20,16 Do sait Jesaja zue Hiskia: Höre vum HERRN Wort: 20,17 Lueg, s kummt de Ziit, daß a ällei noh Babel wäggfihrt wäre wird, was in dinem Huus isch un was di Vädare gsammlet hän bis uf däne Dag, un s wird nigs ibrigglo wäre, sait dr HERR. a 24,13.14 20,18 Dozue wäre vu d Sehn, de vu dir kumme, de dü zeugen wirsch, ä baar gnumme wäre, daß sie (a) Kämmerer sin im Palascht vum Kenig vu Babel. 20,19 Hiskia aba sait zue Jesaja: (a) Das Wort isch guet, des dr HERR gsait het durch di; denn na(er) het denkt: S wird doch Friide un Sicherheit si zue minem Ziit.

20,20 Was me vu Hiskia zue sag isch un alli sini tapferen Tade un we er d Teich un de Wasserleitung baut het, durch de na(er) Wassa in de Schtadt gleitet het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Juda. 20,21 Un Hiskia legt sich zue sinene Vädere. Un si Bue(Suhn) Manasse wird Kenig a vu sinere Schtatt.


21. Kapitel

Rich Juda: Manasse. Amon

(vgl. 2. Chr 33)

21,1 Manasse war zwöelf Johr alt, als sa(er) Kenig wird; un na(er) regierte fünfundfünfzig Johr zue Jerusalem. Sini Muetter hieß Hefzi-Bah. 21,2 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt, noh d greulichen Sitten dr Heide, de dr HERR vor Israel vutriebe het, 21,3 un baut het wida de Hööchi uf, de si Vada (Babbe) Hiskia kappüt het, un richte däm Baal Altäre uf un macht ä Bild dr Aschera, (a) we Ahab, dr Kenig vu Israel, doe het, un bäte ällei Heer vum Himmel a un dene nene. 21,4 Un na(er) baut het Altäre im Huus vum HERRN, vum dr HERR gsait het: I(Ich) will minem Name zue Jerusalem huuse losse, 21,5 un na(er) baut het ällei Heer vum Himmel aAltäre in beidi Vorhöfen am Huus vum HERRN. 21,6 Un na(er) glo hän (a) (b) sinene Bue(Suhn) durchs Fiir go un achtete uf Vogelgeschrei un Zeiche un hebet (haltet) Geischtabeschwörer un Zeicheditta; so doet da(er) viel vum, was däm HERRN mißflallt, um nen zue erzürnen. 21,7 Na(Er) schtellt au des Bild dr Aschera, des sa(er) gmacht het, in des Huus, vum dr HERR zue David un zue sinem Bue(Suhn) Salomo gsait het: In däm Huus un in Jerusalem, des i(ich) üsgwählt ha üs ällei Schtämm Israels, (a) (b) will i(ich) minem Name huuse losse ewiglich, 21,8 un i(ich) will d Fueß Israels nimi wieche losse vum Land, des i(ich) ihrem Vädere ge ha, sofern sie ällei hebed un doe, was i(ich) bifohle ha, des ganzi Gsetz, des mi Knecht Moses nene bifohle het. 21,9 Aba sie ghorche nit, sundern Manasse vufihrt het sie, daß sie s ärga trieben als de Heide, de dr HERR vor Israel vutilgt het.

21,10 Do schwätzt dr HERR durch sini Knecht, de Prophete, un sait: 21,11 Wel Manasse, dr Kenig vu Juda, de Greuel doe het, de ärga sin als alli Greuel, de de Amorita doe hän, de vor nem gsi sin, un wel la(er) au Juda sindige gmacht het mit sinene Götze, 21,12 drum sait dr HERR, dr Gott Israels: Lueg, (a) i(ich) will Unheil iba Jerusalem un Juda bringe, so daß däm, dr s härä wird, beidi Ohre gellen soll. 21,13 Un i(ich) will a Jerusalem de Meßschnur alege we a Samaria un des Lot we ans Huus Ahab un will Jerusalem auswischen, we ma Schissle auswischt, un will's umschtiirze. 21,14 Un wer vu minem Erbdeil übrigbleiben wird, d will i(ich) vuschtoße un will sie ge in de Händ(Pfode) ihra Feinde (Gegna), daß sie Raub un Beute alli ihra Feinde (Gegna) wäre, 21,15 wel sie doe hän, was ma(mir) mißflallt, un mi erzürnt hän vum Däg a, do ihri Vädare üs Ägypte zoge sin, bis uf däne Dag.

21,16 Au (a) (b) vergoß Manasse sehr (sölli) viel unschuldiges Bluet, bis Jerusalem ganz voll dvu war - üßa dr Sinde, durch de na(er) Juda sindige macht, daß sie gmacht hän, was däm HERRN mißflallt. 21,17 Was aba me vu Manasse zue sag isch un ällei, was sa(er) doe het, un sini Sinde, de na(er) doet, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Juda. 21,18 Un Manasse legt sich zue sinene Vädere un wird bierdige im Garte a sinem Huus, im Garte Usas. Un si Bue(Suhn) Amon wird Kenig a vu sinere Schtatt.

21,19 Zweiundzwanzig Johr alt war Amon, als sa(er) Kenig wird; un na(er) regierte zwei Johr zue Jerusalem. Sini Muetter hieß Meschullemet, ä Dochta vum Haruz üs Jotba. 21,20 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt, we si Vada (Babbe) Manasse doe het, 21,21 un wandelte ganz in däm Wäg, d si Vada (Babbe) gwandelt war, un dene d Götze, däne si Vada (Babbe) dene het, un bäte sie a 21,22 un vuloßt d HERRN, d Gott vu sinere Vädare, un wandelte nit im Wäg vum HERRN. 21,23 Un sini Große mache ä Vuschwörig gege Amon un umbringe däte d Kenig in sinem Huus. 21,24 Aba des Volk vum Land erschlat alli, de de Vuschwörig gege d Kenig Amon gmacht hän. Un des Volk vum Land macht sinene Bue(Suhn) Josia zuem Kenig a vu sinere Schtatt. 21,25 Was aba Amon me doe het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Juda. 21,26 Un ma begrub nen in sinem Grabe im Garte Usas. Un si Bue(Suhn) Josia wird Kenig a vu sinere Schtatt.


22. Kapitel

Rich Juda: Josia un de Auffindung vum Gesetzbuches

(vgl. 2. Chr 34,1-28)

22,1 Josia war acht Johr alt, als sa(er) Kenig wird; un na(er) regierte einunddreißig Johr zue Jerusalem. Sini Muetter hieß Jedida, ä Dochta Adajas üs Bozkat. 22,2 Un na(er) doet, (a) was däm HERRN wohlgefiel, un wandelte ganz in däm Wäg vu sinem Vada (Babbe) David un wich nit dvu ab, nit zue d Rechte noh zue d Linke.

22,3 Un im achtzehnten Johr vum Kenig Josia schickt dr Kenig d Schrieba Schafan, d Bue(Suhn) Azaljas, d Bue(Suhn) Meschullams, in des Huus vum HERRN un sait: 22,4 Gang nuf zuem Hohenprieschta Hilkija, daß sa(er) abgebe ällei Geld, was zuem Huus vum HERRN brocht isch, (a) des de Hüter a dr Schwelle gsammlet hän vum Volk, 22,5 dmit ma s gib d Werkmeistern, de bschtellt sin im Huus vum HERRN, un sie s ge d Arbeita am Huus vum HERRN, dmit sie ausbessern, was baufällig isch am Huus, 22,6 nämlich d Zimmerleuten un Bäulit un Maurern un däne, de Holz un gehauene Schtei (Wackes) kaufe soll, um des Huus auszubessern; 22,7 doch daß sie keini Rechnung zue lege brauchten vum Geld, des nene ge wird, sundern daß sie uf Treu un Glaube handle. (a)

22,8 Un dr Hohepriester Hilkija sait zue däm Schrieba Schafan: I(Ich) ha des Gesetzbuch gfunde im Huus vum HERRN. Un Hilkija git des Buech Schafan, un dr las s. 22,9 Un dr Schrieba Schafan kummt zuem Kenig un git nem Bericht un sait: Dini Knecht hän des Geld ausgeschüttet, des im Huus vum Herrn gsammlet isch, un hän's d Werkmeistern ge, de bschtellt sin am Huus vum HERRN. 22,10 Dozue gsait het dr Schrieba Schafan däm Kenig: Der Prieschta Hilkija git ma(mir) ä Buech. Un Schafan las s vor rem Kenig. 22,11 Als aba dr Kenig de Wort vum Gesetzbuches ghärt het, vuriß er sini Kleida. 22,12 Un dr Kenig bifehlt däm Prieschta Hilkija un aAhikam, däm Bue(Suhn) Schafans, un Achbor, däm Bue(Suhn) Michajas, un Schafan, däm Schrieba, un Asaja, däm Kämmerer vum Kenig, un sait: 22,13 Gehn hi un befragt d HERRN fir mi, fir des Volk un fir ganz Juda iba de Wort des Buches, des gfunde isch; denn groß isch dr Wuet vum HERRN, dr iba uns(us) entbrennt(entflammt) isch, wel unsari Vädare nit d Wort des Buches ghärt hän un nit ällei gmacht hän, was drin gschribe isch.

22,14 Do gehn hi dr Prieschta Hilkija, Ahikam, Achbor, Schafan un Asaja zue dr Prophetin Hulda, dr Wieb Schallums, d Bue(Suhn) Tikwas, d Bue(Suhn) vum Harhas, vum Hüters dr Kleida, un sie gwohnt het in Jerusalem im zweite Bezirk dr Schtadt; un sie schwätze mit ihr. 22,15 Sie aba sait zue nene: Des sait dr HERR, dr Gott Israels: Sagt däm Ma, dr äich zue ma(mir) gschickt het: 22,16 Des sait dr HERR: Lueg, i(ich) will Unheil iba de Platz un ihri Inwohna bringe, alli Wort vum Buches, des dr Kenig vu Juda het läse losse, 22,17 wel sie mi vulo un anderem Götta gopfart hän, (a) (b) mi zue erzürnen mit ällei Werke ihra Händ(Pfode); drum wird mi Wuet gege de Platz losbrenne un nit ausgelöscht wäre. 22,18 Aba däm Kenig vu Juda, dr äich gschickt het, d HERRN zue bfroge, sollt ihr sag: Des sait dr HERR, dr Gott Israels: Was de Wort angeht, de dü ghärt hesch: 22,19 Wel dü im Herz betroffen bisch un di demuetigt hesch vor rem HERRN, als dü hörtest, was i(ich) gsait ha gege de Platz un ihri Inwohna, daß sie soll zuem Entsetzen un zuem Fluech wäre, un wel dü di Kleida vurisse hesch un vor ma(mir) ghiilt hesch, so ha ich's au ghärt worde, sait dr HERR. 22,20 Drum will i(ich) di zue di Vädere vusammle, (a) (b) dmit dü mit Friide in di Grab kummsch un di Aug nit aluege all des Unheil, des i(ich) iba de Platz bringe will. Un sie sage s däm Kenig wida.


23. Kapitel

Josia erneuert d Packt(Abkumme) mit Gott un schafft d Götzedenscht ab

(vgl. 2. Chr 34,29 - 35,25)

23,1 Un dr Kenig schickt hi, un s vusammle sich bi nem alli Älteschte Judas un Jerusalems. 23,2 Un dr Kenig goht nuf ins Huus vum HERRN un alli Männa (Manne) Judas un alli Inwohna vu Jerusalem mit nem, Prieschta un Prophete un ällei Volk, klei un groß. Un ma las vor ihrem Ohre alli Wort üs däm Buech vum Packt(Abkumme), des im Huus vum HERRN gfunde war. 23,3 Un dr Kenig kummt a de Säule un (a) (b) schloß ä Packt(Abkumme) vor rem HERRN, daß sie däm HERRN nachwandeln solle un sini Gebote, Ordnige un Rechte hebed vu ganzem Herz un vu ganza Seele, um zue erfille de Wort des Packt(Abkumme), de gschribe schtoh in däm Buech. Un ällei Volk kummt in d Packt(Abkumme).

23,4 Un dr Kenig bifehlt däm Hohenprieschta Hilkija un däm zweitobersten Prieschta un d Hütern dr Schwelle, daß sie üs däm Tempel vum HERRN hinaustun solle alli Geräte, de (a) däm Baal un dr Aschera un ällei Heer vum Himmel gmacht ware. Un na(er) glo hän sie vubrenne druße vor Jerusalem im Dal Kidron un ihri Asche noh Bethel bringe. 23,5 Un na(er) het sich anekockt de Götzenpriester ab, de de Kenig vu Juda igsetzt hän, um uf d Hööchi zue opfare in d Schtädt Judas un um Jerusalem her; au de däm Baal gopfart hän, dr Sunne un däm Mond un d Planeten un ällei Heer am Himmel. 23,6 Un na(er) glo hän (a) des Bild dr Aschera üs däm Huus vum HERRN bringe üsä vor Jerusalem a d Bach Kidron un vubrenne am Bach Kidron un zue Schtaub mahle un d Schtaub uf de Gräba vum einfachen Volks werfe. 23,7 Un na(er) bricht ab de Hiisa dr (a) Tempelhurer, de a däm Huus vum HERRN ware, in däne de Wieba Gewänder fir de Aschera wirkten. 23,8 Un na(er) glo hän kumme alli Prieschta üs d Schtädt Judas un macht dreckig de Hööchi, wo de Prieschta opferten, vu Geba a bis noh Beerscheba un bricht ab de Hechi dr Feldgeister, de vor rem Doore Joschuas, vum Stadtvogts, war zue d Linke, wenn ma zuem Door dr Schtadt inegoht. 23,9 Doch durften de Prieschta dr Hööchi nit opfare uf däm Altar vum HERRN in Jerusalem, sundern ässä ungsiirtes Brot unda ihrem Breda. 23,10 Na(Er) macht au dreckig des Tofet im Dal Ben-Hinnom, dmit (a) (b) nemads sinene Bue(Suhn) odr sini Dochta däm Moloch durchs Fiir go losst. 23,11 Un na(er) schaffte de Ross ab, de de Kenig vu Juda fir d Denscht dr Sunne bschtimmt hän am Igang vum Huus vum HERRN, bi dr Kamma Netan- Melechs, vum Kämmerers, de am Parwarhause war, un de Kärre dr Sunne isch vubrennt er mit Fiir. 23,12 Un de Altäre (a) uf däm Dach, däm Obagmach vum Ahas, de de Kenig vu Juda gmacht hän, un (b) de Altäre, de Manasse gmacht het in d beidi Vorhöfen vum Huus vum HERRN, bricht dr Kenig ab un goht hi un wirft ihrem Schtaub in d Bach Kidron. 23,13 Au de Hööchi, de öschtlich vu Jerusalem ware, zue d Rechte am Berg vum Vuderbe, de (a) Salomo, dr Kenig vu Israel, baut het dr Astarte, däm greulichen Götze vu Sidon, un Kemosch, däm greulichen Götze vu Moab, un Milkom, däm greulichen Götze dr Ammonita, macht dr Kenig dreckig 23,14 un vubricht de Schteimole un haut de Ascherabilder um un fillt ihri Platz mit Menschenknochen. 23,15 Au d Altar in Bethel, de Hechi, de aJerobeam gmacht het, dr Bue(Suhn) Nebats, dr Israel sindige macht, däne Altar bricht da(er) ab, zerschlug sini Schtei (Wackes) un macht sie zue Schtaub un isch vubrennt des Bild dr Aschera. 23,16 Un Josia drillt sich um un luegt de Gräba, de uf däm Berg ware, un schickt hi un glo hän de Knochen üs d Gräbern holen un isch vubrennt sie uf däm Altar un (a) macht nen dreckig noh rem Wort vum HERRN, des dr Ma Gottes üsgruefe het, als sa(er) s vukindet. 23,17 Un na(er) sait: Was isch des fir ä (a) Grabmol, des i(ich) sieht? Un de Lit in dr Schtadt sag zue nem: S isch des Grab vum Ma Gottes, dr vu Juda kummt un ausrief, was dü doe hesch a däm Altar in Bethel. 23,18 Un na(er) sait: Len nen liege, nemads rihrt sini Knochä(Bei) a! Un so bliebe mit sinene Gebeinen au de Knochä(Bei) vum Prophete unberührt, dr vu Samaria kumme war.

23,19 Un na(er) entfernte au alli Heiligtümer uf d Hööchi in d Schtädt Samariens, de de Kenig vu Israel gmacht hän, um d HERRN zue erzürnen, un doet mit nene, ganz we na(er) in Bethel doe het. 23,20 Un na(er) glo hän alli Prieschta dr Hööchi, de dert ware, schlachten uf d Altären un isch vubrennt Menschengebeine druf un kummt noh Jerusalem zruck.

23,21 Un dr Kenig bifehlt däm Volk: Haltet däm HERRN, äirem Gott, (a) (b) Passa, we s gschribe schtoht in däm Buech vum Packt(Abkumme)! 23,22 Denn (a) s war kei Passa so ghalte worde we des vu dr Ziit dr Richta a, de Israel grichtet hän, un in ällei Ziit dr Kenig vu Israel un dr Kenig vu Juda, 23,23 sundern im achtzehnten Johr vum Kenig Josia wird in Jerusalem des Passa ghalte däm HERRN. 23,24 Au rottete Josia üs alli (a) Geischtabeschwörer, Zeicheditta, Abgötta un (b) Götze un alli Greuel, de im Land Juda un in Jerusalem zue aluege ware, dmit da(er) erfillt de Wort vum Gsetz, de gschribe gschtande sin in däm Buech, des dr Prieschta Hilkija im Huus vum HERRN gfunde het.

23,25 a Seinesgleichen war vor nem kei Kenig gsi, (a) dr so vu ganzem Herz, vu ganza Seele, vu ällei Kräfte sich zuem HERRN bekehrte, ganz noh rem Gsetz vum Moses, un noh nem kummt seinesgleichen nit uf. 23,26 Doch kehrt sich dr HERR nit ab vum Wuet vu sinem große Zorn (Wuet)s, mit däm ma(er) iba Juda erzürnt war um all dr Ärgernisse wille, durch de nen (a) Manasse erzürnt het. 23,27 Un dr HERR sait: I(Ich) will au Juda vu minem Gsicht(Visasch) doe, (a) we i(ich) Israel weggetan ha, un will de Schtadt vuwerfe, de i(ich) üsgwählt het, Jerusalem, un (b) des Huus, vum i(ich) gsait het: Mi Name soll dert si. 23,28 Was aba me vu Josia zue sag isch un ällei, was sa(er) doe het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Juda.

23,29 Zue vu sinere Ziit zeht dr Pharao Necho, dr Kenig vu Ägypte, uffe gege d Kenig vu Assyrien a d Schtrom Euphrat. Un dr Kenig Josia zeht nem entgegä, aba Necho tötete nen in Megiddo, als sa(er) nen luegt. 23,30 Un sini Männa (Manne) bringe d Dote vu Megiddo un fihre nen noh Jerusalem un bierdige nen in sinem Grabe. Un des Volk vum Land nimmt Joahas, d Bue(Suhn) Josias, un sie salbten nen un mache nen zuem Kenig a vu sinem Vada (Babbe) Schtatt.

Rich Juda: Joahas. Jojakim

(vgl. 2. Chr 36,1-8)

23,31 Dreiundzwanzig Johr war Joahas alt, als sa(er) Kenig wird; un na(er) regierte dräi Monet zue Jerusalem. Sini Muetter hieß Hamutal, ä Dochta Jirmejas üs Libna. 23,32 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt, we sini Vädare doe hän. 23,33 Aba dr Pharao Necho (a) legt nen ins Gfängnis (Loch) in Ribla im Land Hamat, dmit da(er) nimi in Jerusalem regieren soll, un legt ä Geldbuße ufs Land vu hundat Zentna Silba un nem Zentna Gold. 23,34 Un dr Pharao Necho macht Eljakim, d Bue(Suhn) Josias, zuem Kenig aschtatt vu sinem Vada (Babbe) Josia un wandelte sinene Name um in aJojakim. Aba Joahas nimmt da(er) un hole nen noh Ägypte; dert schtirbt er. 23,35 Un Jojakim git des Silba un Gold däm Pharao. Doch (a) legt er ä Schtiir (Zinsgrosche) uf des Land, um des Geld ufzbringe, uf Bifehl vum Pharao. Vu jeda unda däm Volk vum Land trieb er Silba un Gold ä, je noh sinem Vumöge, um s däm Pharao Necho z ge. 23,36 Fünfundzwanzig Johr alt war Jojakim, als sa(er) Kenig wird; un na(er) regierte elf Johr zue Jerusalem. Sini Muetter hieß Sebuda, ä Dochta Pedajas üs Ruma. 23,37 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt, we sini Vädare doe hän.

24. Kapitel

24,1 (a) Zue vu sinere Ziit zeht uffe Nebukadnezar, dr Kenig vu Babel, un Jojakim war nem folgsam dräi Johr. Aba na(er) wird wida abtrünnig vu nem. 24,2 Do glo hän dr HERR iba nen Scharen vu Kregslitn kumme üs Chaldäa, üs Aram, üs Moab un üs Ammon un schickt sie gege Juda, daß sie nen vernichteten noh rem Wort vum HERRN, des sa(er) gsait het durch sini Knecht, de Prophete. (a) 24,3 Aba (a) (b) des isch bassiert Juda noh rem Wort vum HERRN, daß sa(er) s vu sinem Gsicht(Visasch) dät um dr Sinde Manasses wille, de na(er) doe het, 24,4 au um vum unschuldigen Bluet wille, des sa(er) vergoß, so daß sa(er) Jerusalem mit unschuldigem Bluet erfillt. Das wott dr HERR nit vuge. 24,5 Was aba me zue sag isch vu Jojakim un ällei, was sa(er) doe het, lueg, des schtoht gschribe in dr Chronik dr Kenig vu Juda. 24,6 Un Jojakim legt sich zue sinene Vädere, un si Bue(Suhn) Jojachin wird Kenig a vu sinere Schtatt.

24,7 Un dr Kenig vu Ägypte zeht nimi üs sinem Land; denn dr Kenig vu Babel het nem ällei gnumme, was däm Kenig vu Ägypte ghärt het, vum Bach Ägypte bis a d Schtrom Euphrat.

Rich Juda: Jojachin un de erschte Wegführung noh Babel

(vgl. 2. Chr 36,9.10)

24,8 aAchtzehn Johr alt war Jojachin, als sa(er) Kenig wird; un na(er) regierte dräi Monet zue Jerusalem. Sini Muetter hieß Nehuuschta, ä Dochta Elnatans üs Jerusalem. 24,9 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt, we si Vada (Babbe) doe het. (a)

24,10 Zue der Ziit ziehe uffe de Kregslit Nebukadnezars, vum Kenig vu Babel, gege Jerusalem un belagerten de Schtadt. 24,11 Un Nebukadnezar kummt zue d Schtadt, als sini Kregslit sie belagerten. 24,12 Aba Jojachin, dr Kenig vu Juda, goht üsä zuem Kenig vu Babel mit vu sinere Muetter, mit sinene Große, mit sinene Obaschte un Kämmerern. Un dr Kenig vu Babel nimmt nen gfange im achte Johr vu sinere Herrschaft. 24,13 Un na(er) (a) nimmt vu dert wäg alli Schätz im Huus vum HERRN un im Huus vum Kenig un zerschlug alli goldene Töpf, de Salomo, dr Kenig vu Israel, gmacht het im Tempel vum HERRN, we denn dr HERR gsait het. 24,14 Un na(er) fihrt wäg des ganzi Jerusalem, alli Obaschte, alli Kregslit, zehnduusig Gfangeni un alli Zimmerleute un alli Schmiede un glo hän nigs ibrig als geringes Volk vum Land. (a) 24,15 Un na(er) fihrt wäg noh Babel aJojachin un de Muetter vum Kenig, de Wieba vum Kenig un sini Kämmerer; dzue de Mächtigen im Land fihrt er au gfange vu Jerusalem noh Babel. 24,16 Un vu d beschte Lit siebeduusig un vu d Zimmerleuten un Schmieden duusig, luta schtarke Kriegsmänner, de hole dr Kenig vu Babel gfange noh Babel. 24,17 Un dr Kenig vu Babel macht Mattanja, Jojachins Oheim, zuem Kenig a vu sinere Schtatt un wandelte sinene Name um in Zedekia.

Rich Juda: Zedekia letschte Kenig. Zerstörung Jerusalems. Wegführung noh

Babel

(vgl. 2. Chr 36,11-21; Jer 52,1-30)

24,18 Einundzwanzig Johr alt war Zedekia, als sa(er) Kenig wird; un na(er) regierte elf Johr zue Jerusalem. Sini Muetter hieß Hamutal, ä Dochta Jirmejas üs Libna. 24,19 Un na(er) doet, was däm HERRN mißflallt, we Jojakim doe het. (a) 24,20 Denn so isch bassiert s mit Jerusalem un Juda um vum Zorn (Wuet)es vum HERRN wille, (a) bis sa(er) sie vu sinem Gsicht(Visasch) wegschpuckt.

25. Kapitel

25,1 Un Zedekia wird abtrünnig vum Kenig vu Babel. (a) Im niinte Johr vu sinere Herrschaft, am zehnten Dag vum zehnten Monet, zeht rah Nebukadnezar, dr Kenig vu Babel, mit vu sinere ganze Macht gege Jerusalem, un sie belagerten de Schtadt un baue Bollwerke um sie her. 25,2 So wird de Schtadt blagret bis ins elfte Johr vum Kenig Zedekia. 25,3 Aba am niinte Däg vum vierten Monet wird dr Hunga stark in dr Schtadt, so daß des Volk vum Land nigs me zue ässä het. 25,4 Do bricht ma in de Schtadt ä. Un dr Kenig un alli Kriegsmänner haue ab bi Nacht durch des Door zwische d zwei Muurene uf däm Wäg, dr zuem Garte vum Kenig goht. Aba de Chaldäa gläge sin um de Schtadt. Un dr Kenig floh zuem Jordandal hi. 25,5 Aba de Kregslit dr Chaldäa jagten däm Kenig noh, un sie holten nen ä im Jordandal vu Jericho, un alli Kregslit, de bi nem ware, vuschtraie sich vu nem. 25,6 Di Chaldäa aba nähmä d Kenig gfange un fihre nen nuf zuem Kenig vu Babel noh Ribla, un sie sag des Urdeil iba nen. 25,7 Un sie erschlugen de Buebä(Sühn) Zedekias vor sinene Aug un blendeten Zedekia de Aug un lege nen in Kette un fihre nen noh Babel. (a)

25,8 Am siebte Däg vum fünften Monet, des isch des neunzehnte Johr Nebukadnezars, vum Kenig vu Babel, kummt Nebusaradan, dr Oberschte dr Lybwache, als Feldhauptmann vum Kenig vu Babel noh Jerusalem 25,9 un isch vubrennt des Huus vum HERRN un des Huus vum Kenig un alli Hiisa in Jerusalem; alli große Hiisa isch vubrennt er mit Fiir. 25,10 Un de ganzi Heeresmacht dr Chaldäa, de däm Obaschte dr Lybwache unterstand, riß de Muurene Jerusalems ane. 25,11 Das Volk aba, des ibrig war in dr Schtadt, un de zuem Kenig vu Babel abgfalle ware un was ibrig war vu d Werkleuten, fihrt Nebusaradan, dr Oberschte dr Lybwache, wäg; 25,12 aba vu d Gringe im Land glo hän er Wigärtna un Ackalit zruck. 25,13 Di kupfernen Säulen am Huus vum HERRN un de Gestelle un des kupferne Meer, des am Huus vum HERRN war, zerbrachen de Chaldäa un bringe des Kupfa noh Babel. (a) 25,14 Un de Töpfe, Schuufle, Messa, Löffel un alli kupfernen Töpf, de ma bim Opferdienst bruucht, nähmä sie wäg. 25,15 Dozue nimmt dr Oberschte dr Lybwache de Pfannen un Becken, ällei, was golden un silbern war, 25,16 de (a) beidi Säulen, des (b) Meer un de (c) Gestelle, de Salomo gmacht het fir des Huus vum HERRN. Das Kupfa alli der Töpf aba war nit zue wägen. 25,17 Achtzehn Ellen hoch war ä Säule, un ihr Knauf druf war au üs Kupfa un dräi Ellen hoch, un des Gittawerk un de Granatäpfel a däm Knauf umä, ällei war üs Kupfa. Genauso war au de andere Säule mit ihrem Gittawerk.

25,18 Un dr Oberschte dr Lybwache nimmt d oberschte Prieschta Seraja un Zefanja, d zweitobersten Prieschta, un de dräi Hüter a dr Schwelle 25,19 un üs dr Schtadt ä Kämmerer, dr iba de Kriegsmänner bschtimmt war, un fünf Männa (Manne), de imma vor rem Kenig ware, de sich in dr Schtadt find, un d Schrieba vum Feldhauptmanns, dr des Volk vum Land zuem Heere aufbot, un sächzig Ma vum Volk vum Land, de in dr Schtadt sich find, - 25,20 de alli nimmt Nebusaradan, dr Oberschte dr Lybwache, un hole sie zuem Kenig vu Babel noh Ribla. 25,21 Un dr Kenig vu Babel schlat sie tot in (a) Ribla im Land Hamat. So wird Juda wäggfihrt üs sinem Land.

Gedalja als Schtadthaltr

(vgl. Jer 40,5 - 41,3)

25,22 Aba iba des Volk, des ibrig war im Land Juda, des Nebukadnezar, dr Kenig vu Babel, ibrigglo het, het sich anekockt er Gedalja, d Bue(Suhn) Ahikams, d Bue(Suhn) Schafans. 25,23 Als etze alli Hauptlit vum Kregsvolkes un ihri Männa (Manne) ghärt hän , daß dr Kenig vu Babel Gedalja igsetzt het, kumme sie zue Gedalja noh Mizpa, nämlich Jismael, d Bue(Suhn) Netanjas, un Johanan, d Bue(Suhn) Kareachs un Seraja, d Bue(Suhn) Tanhumets, dr Netofatiter, un Jaasanja, d Bue(Suhn) vumä Maachatiters, samt ihrem Männa (Manne). 25,24 Un Gedalja schwor nene un ihrem Männa (Manne) un sait zue nene: Firchte äich nit vor d Chaldäern; bliebe im Land un sin däm Kenig vu Babel folgsam, so wird's äich guet go.

25,25 Aba im siebte Monet kummt Jismael, d Bue(Suhn) Netanjas, d Bue(Suhn) Elischamas, vu königlichem Gschlecht, un zehn Männa (Manne) mit nem un schlat Gedalja tot, dzue de Judäer un Chaldäa, de bi nem ware in Mizpa. 25,26 Do macht sich des ganzi Volk uf, klei un groß, un de Obaschte vum Kregsvolkes un (a) ziehe noh Ägypte; denn sie firchte sich vor d Chaldäern.

Jojachin wird begnadigt

(vgl. Jer 52,31-34)

25,27 Aba im siebenunddreißigsten Johr, nohchdäm aJojachin, dr Kenig vu Juda, wäggfihrt war, am siebenundzwanzigsten Däg vum zwölften Monet glo hän Ewil- Merodach, dr Kenig vu Babel, im erschte Johr vu sinere Herrschaft Jojachin, d Kenig vu Juda, üs däm Kerga kumme 25,28 un schwätzt fründlig mit nem un het sich anekockt sinene Sitz iba de Sitze dr Kenig, de bi nem ware zue Babel. 25,29 Un Jojachin legt de Kleida vu sinere Gfangeschaft ab, un na(er) ißt alli Däg bi däm Kenig si Läbä lang. 25,30 Un s wird nem vum Kenig si schtändiger Unterhalt bschtimmt, d ma nem git a jeda Dag si ganzes Läbä lang.
Letschte Änderungen Oktober 26, 2005 by Dietmar Wiesler (Copyright)
Des isch ä Bäitrag vum Dietmar Wiesler fir me Evagelium im Netz (Copyright) Dez. 1999